Simpoziumi Ndërkombëtar 3-ditor për Sëmundjet Jo-Ngjitëse (SJN)

Me 27 – 29 shtator 2023 në Kosovë mbahet Simpoziumi Ndërkombëtar 3-ditor për Sëmundjet Jo-Ngjitëse (SJN). Nikoqirë të kësaj ngjarje janë Ministria e Shëndetësisë në Kosovë, në bashkëpunim me Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Qëllimi është të shkëmbehen praktikat më të mira, të përfshihen informata në Planin e Kosovës për SJN-të dhe të gjenerohen veprime dhe rekomandime të qëndrueshme për trajtimin e sfidave të SJN-ve.

Simpoziumi është i akredituar nga Oda e Mjekëve dhe Oda e Infermierëve në Kosovë.Ngjarjen pritet ta përcjellin rreth 500 pjesëmarrës, përfshirë folës të mirënjohur ndërkombëtarisht. Organizimi i këtij simpoziumi fasilitohet bashkërisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe projektet e SDC-së në Kosovë Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor dhe Shërbimet Shëndetësore të Integruara.

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

REZULTATI

REZULTATI

REZULTATI

1

Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

REZULTATI

2

Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

REZULTATI

3

Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

KU PUNOJMË

Faza 4 vjeçare e projektit AQH (AQH II) ka filluar në Janar të vitit 2020 dhe do të vazhdojë deri në Dhjetor 2023 duke i mbështetur 20 nga 38 komuna në Kosovë, gjithashtu edhe institucionet nacionale përgjegjëse për sigurimin e cilësis në Kujdesin Parësor Shëndetësor.