Karvani Shëndetësor ‘PËRshëndetje’ ka udhëtuar në fshatra e qytete të Kosovës për t’i informuar njerëzit se si të përmirësojnë shëndetin e tyre duke ndryshuar mënyrën e jetesës.

Projekti AQH po zhvillon me sukses Trajnimin e Menaxhmentit në të gjitha komunat e Kosovës.

AQH ka mbështetur bashkpunëtorët e komunave partnere për të marr pjesë në Konferencën e 22të Ndërkombëtare mbi Kujdesin e Integruar.

Sot është Dita Botërore Pa Duhan

Mjeku Familjar, gjithmonë aty për t’u kujdesur për ju

Sot në Ditën Ndërkombëtare të Infermierëve, heqim kapelën për punën e palodhshme që infermierët bëjnë çdo ditë dhe për kujdesin që ata tregojnë ndaj pacientëve në nevojë.

Mundësi shumë e mirë për pjesëmarrje në Shkollën prestigjioze Verore të Shëndetit Publik në Lugano!

Cilat janë sfidat në qasjen fizike në institucionet publike shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë?

Lëviz për të jetuar

Prezantimi i punës dhe rezultatet e deritanishme të projektit AQH

Trajnim dy ditor: Komunikimi Efektiv dhe Aftësitë Prezantuese

Po ndodh tani

Punët në progres në Ambulancën e Kraishtës

Përmirësimi i Kujdesit për Pacient përmes renovimit të hapësirave

Takim për Planin e Veprimit për ‘2022-2023’ dhe monitorimin e progresit të bërë

Shënimi i Ditës Botërore të Diabetit në qytetin e Pejës

Ju mund të keni diabet nëse:

Nëse jo tani, kur?

AQH e shënon Ditën Ndërkombëtare të Diabetit, 14 Nëntorin

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

REZULTATI

REZULTATI

REZULTATI

1

Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

REZULTATI

2

Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

REZULTATI

3

Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

KU PUNOJMË

Faza 4 vjeçare e projektit AQH (AQH II) ka filluar në Janar të vitit 2020 dhe do të vazhdojë deri në Dhjetor 2023 duke i mbështetur 20 nga 38 komuna në Kosovë, gjithashtu edhe institucionet nacionale përgjegjëse për sigurimin e cilësis në Kujdesin Parësor Shëndetësor.