Shënimi i Ditës Botërore të Zemrës

Vizita e Swiss TPH në Kosovë

Trajnimi mbi Marketingun Social me Prof.Suzanne Suggs

AQH inicon tryezat e diskutimit për Këshillet Komunale të Pacientëve

Prezantimi i gjetjeve të hulumtimit ‘KAPB’

Trajnimi për Trajnerë (ToT) në fushën e Menaxhimit Shëndetësor

Dita Botërore e Mjekut Familjar shënohet për herë të parë në Kosovë

Prezantimi i AQH-së në Konferencën e 21-të Ndërkombëtare të Kujdesit të Integruar

AQH inicon përfshirjen e 8 komunave të reja në aktivitetet e Menaxhimit të Cilësisë

AQH VAZHDON DISEMINIMIN E MODELIT TË PAKOS SË SHËRBIMIT PËR SËMUNDJET JO-NGJITËSE

LANSIMI I AUDITVE KLINIKE DHE SHQYRTIMIT KOLEGIAL NË 12 KOMUNAT PARTNERE TË PROJEKTIT

AQH vazhdon diseminimin e Kujdesit të Integruar (KI)

AQH fillon zbatimin e Fletë-notimit Komunitar (FNK) në Malishevë, Rahovec dhe Gjakovë

Periudha e gjatë e Covidit: ndikimi i pandemisë në shoqëri dhe ekonomi, sipas profesoreshës Nicole Probst-Hensch

Një qasje e re që është mbështetur nga projekti ynë gjithashtu

Kjo është hera e parë në 29 vite histori që ekspertët e shëndetit publik, hulumtuesit, nuk do të takohen në Ticino

Një përfaqësues nga 12 komunat e Projektit ka marr pjesë në trajnimin për ‘Këshillim Motivues’

Mbështetni njerëzit më të moshuar ose të izoluar gjatë periudhës së #COVID19

T’i mbrojmë ata që kanë nevojë më së shumti

Udhëheqësi i zyrës për Komunitete dhe Kthim nga Komuna e Rahovecit Lendrit Qeli

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

REZULTATI

REZULTATI

REZULTATI

1

Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

REZULTATI

2

Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

REZULTATI

3

Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

KU PUNOJMË

Faza 4 vjeçare e projektit AQH (AQH II) ka filluar në Janar të vitit 2020 dhe do të vazhdojë deri në Dhjetor 2023 duke i mbështetur 20 nga 38 komuna në Kosovë, gjithashtu edhe institucionet nacionale përgjegjëse për sigurimin e cilësis në Kujdesin Parësor Shëndetësor.