Dita Evropiane e të Drejtave të Pacientëve

Keni qenë ndonjëherë pjesë e Karvanit të Shëndetit ‘përSHËNDETje’?

Kolegët nga AQH dhe IHS, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet partnerë shëndetësore, po marrin pjesë në Forumin Ndërkombëtar për Cilësi dhe Siguri Shëndetësore në Londër.

Znj. Elvana Podvorica, Shefe e Departamentit të Infermierisë, ndan vlerësimet e saj:

Vlerësimi i Procesit për të zgjedhur Mjekun Familjar në 4 Komuna të Kosovës

Prezantimet dhe Kanali i Youtube nga Simpoziumi Ndërkombëtar i SJN

Themelimi i Këshillave të Pacientëve: Mbarëvajtja e Procesit, përvojat e komunave të tjera

Nënshkruhet Marrëveshja për Kujdes Shëndetësor të Qasshëm dhe Cilësor (AQH) Faza III – E hapur për bashkëpunim për 38 komunat në Kosovë

Këshillimi Motivues, mbështetur nga AQH për Këshillimin në Kujdesin Parësor Shëndetësor, tani është pjesë e kurrikulës së Fakultetit të Infermierisë

Takim me komunat Gracanica dhe Ranilluga

Mbështetje për qytetarët e moshuar dhe pacientët kronik për të ushtruar në rehatinë e shtëpive të tyre

Trajnim për Komunikim Institucional dhe përdorimin e mediave sociale

AQH III ka hapur dyert për bashkëpunim me të gjitha komunat në Kosovë

Takimi për fillimin e AQH III me Komunën e Ferizajit

Aplikoni Tani për Shkollën Verore SSPH + LUGANO 2024!

Pristina, Lipjani, Istogu dhe Prizreni tani mund të zgjedhin mjekun e tyre familjar

Vizita e SDC në komunat partnere të Projektit AQH dhe IHS

Kongresi Shkencor dhe Profesional VI “Shëndeti i Gruas”

Dita 2 e vizitës: Projekti HAP nga Shqipëria pati mundësinë të shihte nga afër Komunën Demonstruese të Projektit AQH, Lipjanin.

Projekti HAP

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

REZULTATI

REZULTATI

REZULTATI

1

Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

REZULTATI

2

Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

REZULTATI

3

Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

Shikoni aktivitetitin e Simpoziumit të Sëmundjeve Kronike Jo-Ngjitëse në Kosovë, duke shënuar Ditën Botërore të Zemrës, e publikuar nga Federata Botërore të Zemrës tek aktivitetet më interesante nga bota:

Puna jonë

Faza e tretë e projektit AQH, e cila do zgjas për 4 vite, nisi në janar 2024 dhe do të përfundojë në dhjetor 2027. Projekti ofron mbështetje për 38 komunat e Kosovë, si dhe për institucionet nacionale përgjegjëse për sigurimin e cilësisë së shërbimeve të Kujdesit Parësor Shëndetësor.