Udhëheqës i Ekipit – Nicu Fota

Udhëheqës i Ekipit – Nicu Fota

Nicu ka menaxhuar një sërë programesh dhe projektesh në sektorët e shëndetësisë për 15 vjet përpara se t'i bashkohej Projektit të AQH-së në Fazën e II si Udhëheqës i Ekipit. Ai ka kontribuar edhe në aspektin teknik në fazën e parë të projektit gjatë viteve 2015-2019. Ai është ekonomist dhe matematikan me Master në Shëndetësinë Publike, respektivisht, Menaxhimin e Shërbimeve Shëndetësore.

Pasi ka punuar në vendet e Evropës Lindore dhe në Ballkan, në shumicën e rasteve për projekte të financuara nga SDC, BB, BE, ai ka zhvilluar ekspertizën e tij në ndërtimin e kapaciteteve dhe forcimin e sektorit shëndetësor, ndër të tjera, në fushat e mëposhtme: menaxhimin e cilësisë dhe cilësinë e kujdesit, zhvillimin dhe zbatimin e udhëzimeve, rajonalizimin e shërbimeve, programet e prokurimit, kujdesin e integruar në komunitet, vlerësimet ekonomike, edukimin e vazhdueshëm mjekësor, fushatat e promovimit të shëndetit, zhvillimin organizativ.

E-mail: [email protected]

Zëvendës Udhëheqëse e Ekipit – Dr. Qamile Ramadani

Zëvendës Udhëheqëse e Ekipit – Dr. Qamile Ramadani

Qamilja është Mjeke e Përgjithshme/Epidemiologe me mbi 30 vjet përvojë pune në sektorin e shëndetësisë në Kosovë dhe Shqipëri. Ajo ka mbajtur pozita të larta me shtatë programe për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale në dhjetë vitet e fundit, duke u fokusuar në reformën në shëndetësi dhe menaxhimin në shëndetësi, reformën statistikore dhe ofrimin e shërbimeve të decentralizuara.
Përveç kësaj, ajo ka mbajtur pozitën e Drejtoreshës së Institutit Rajonal të Shëndetit Publik në Mitrovicë dhe Këshilltares Profesionale të Zëvendësministrit të Shëndetësisë. Qamilja ka përfunduar me sukses kurset e trajnimit për Decentralizimin, Reformën e Sektorit Shëndetësor, Financimin e Qëndrueshëm dhe Përmirësimin e Cilësisë në Shkollën e Shëndetit Publik në Harvard.

E-mail: [email protected]

Udhëheqës i Rezultatit 1 – Dr. Genc Ymerhalili

Udhëheqës i Rezultatit 1 – Dr. Genc Ymerhalili

Genci është Udhëheqës i Projektit të AQH-së për Rezultatin I. Ai është Mjek i Mjekësisë Familjare dhe ish-Drejtor i Qendrës për Zhvillimin e Mjekësisë Familjare në Kosovë, ku ka luajtur një rol kryesor në zhvillimin e Programit të Trajnimit për Mjekësinë Familjare, i cili është akredituar në nivel ndërkombëtar nga Kolegji Mbretëror i Mjekëve të Përgjithshëm në MB. Kolegji Mbretëror i ka ndarë çmimin “Honorary Fellowship” në nëntor të vitit 2016.

E-mail: [email protected]

Udhëheqëse e Rezultatit 2 – Dr. Merita Shehu

Udhëheqëse e Rezultatit 2 – Dr. Merita Shehu

Merita është Mjeke e Përgjithshme dhe ka përfunduar studimet Master në Menaxhim Shëndetësor. Ajo ka gati 20 vjet përvojë në mbështetjen e nismave shëndetësore publike dhe mjedisore, duke përfshirë projekte që promovojnë shëndetin, të drejtat e njeriut, ngritjen e kapaciteteve dhe fuqizimin. Ajo ka punuar për pesë vjet me Joint Venture ndërmjet Dorsch International Consultants dhe CDI – Program i financuar nga SDC, për zhvillimin të institucioneve, ngritjen e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimin për çështjet shëndetësore.

Merita ishte përgjegjëse për udhëheqjen e një projekti shtatëvjeçar: “Ngritja e Dialogut Social në Sektorin e Shëndetësisë në Kosovë”. Ky projekt kishte për qëllim fuqizimin dhe zhvillimin e sindikatave të shëndetësisë, të fokusuara tek gratë dhe të rinjtë. Ajo ka përvojë të gjerë pune me Oxfam GB në projektet e shëndetit publik në Kosovë.

E-mail: [email protected]

Udhëheqës i Rezultatit 3 – Dr. Bajram Maxhuni

Udhëheqës i Rezultatit 3 – Dr. Bajram Maxhuni

Bajrami është Specialist i Mjekësisë Familjare me afërsisht 20 vjet përvojë në menaxhimin dhe koordinimin e projekteve dhe programeve zhvillimore, kryesisht në Mjekësinë Familjare/Kujdesin Parësor Shëndetësor dhe Shëndetin e Nënës, Fëmijës dhe Shëndetin Riprodhues.

Ai ka punuar me shumë OJQ ndërkombëtare, si dhe me agjenci të OKB-së dhe organizata konsulente. Si Udhëheqës i Rezultatit 3, Bajrami është përgjegjës për zhvillimin e kapaciteteve menaxheriale të Udhëheqësve të KPSH-së në 12 komunat e projektit.

E-mail: [email protected]

Udhëheqëse e Rezultatit 5 - Dr. Arta Ibrani-Zhubi

Udhëheqëse e Rezultatit 5 - Dr. Arta Ibrani-Zhubi

Arta është Mjeke me përvojë 20 vjeçare në projekte/programe zhvillimore shëndetësore. Ajo ka njohuri dhe përvojë të thellë në formulimin, zbatimin, monitorimin e politikave dhe vlerësimet/publikimet e ndryshme, kryesisht në sektorin e shëndetësisë.

Ajo ka punuar me agjenci të ndryshme për zbatimin e disa programeve shëndetësore si: OBSH-në, UN Women, BE, SDC dhe LuxDev. Ajo fitoi njohuri të thellë të nivelit rajonal duke punuar si Specialiste e Menaxhimit të Ciklit të Projekteve me projekte të financuara nga BE-ja, dhe duke qenë pjesë e ekipit të zyrës rajonale të LuxDev për Ballkanin, në projektet e Serbisë, Malit të Zi dhe Kosovës. Përvoja e saj profesionale u pasurua më tej kur Arta iu bashkua organizatave të shoqërisë civile të fokusuara në fusha të lidhura me shëndetin.

Ajo iu bashkua Projektit të AQH-së në janar të vitit 2021 dhe aktualisht është duke punuar si Specialiste e Lartë për Shëndetësi duke kontribuar në aktivitetet zhvillimore komunale të Kujdesit Parësor Shëndetësor, kryesisht me ofruesit e shërbimeve dhe komunitetin.

E-mail [email protected]

Udhëheqëse e Rezultatit 6 – Dr. Elvira Rasimi

Udhëheqëse e Rezultatit 6 – Dr. Elvira Rasimi

Elvira është Mjeke e Përgjithshme e cila ka punuar për 16 vite me organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, duke përfshirë: HandiKos; IOM; UNICEF/MSH; UNFPA; dhe Save the Children në Kosovë. Gjatë kësaj kohe, ajo ka zbatuar projekte/programe që kanë të bëjnë me aftësitë e kufizuara, migrimin, shëndetin riprodhues dhe planifikimin familjar dhe regjistrimin civil, si dhe ka kontribuar në ngritjen e kapaciteteve të OJQ-ve lokale dhe akterëve qeveritarë për çështje si menaxhimi i rasteve dhe aftësitë e kufizuara. Përvoja e saj e punës me OJQ-të nga komunitetet RAE dhe grupet e margjinalizuara është veçanërisht e rëndësishme për rolin e saj si Udhëheqëse e Rezultatit 6 për Projektin e AQH-së.

E-mail: [email protected]

Zyrtare e Lartë për Komunikim – Zana Aqifi

Zyrtare e Lartë për Komunikim – Zana Aqifi

Zana Aqifi është Specialiste e Komunikimit, e diplomuar në gazetari. Ajo ka përvojë të gjerë në menaxhimin e bizneseve dhe komunikim, menaxhimin e mediave, fushata, marketing dhe Marrëdhënie me Publikun (PR). Ajo ka punuar me një sërë institucionesh kombëtare dhe ndërkombëtare në planifikimin, organizimin dhe ekzekutimin e strategjive të PR dhe ka dëshmuar se ia prezanton publikut organizatat me bazë në komunitet në mënyrë efektive dhe pozitive.

Ndër arritjet e tjera, Zana ka treguar përgjegjësi të jashtëzakonshme sociale dhe aftësi për mbledhjen e fondeve, duke krijuar dhe udhëhequr fushatën “Let’s dance”, e cila avokon për nënat dhe fëmijët kosovarë në nevojë.

E-mail: [email protected]

Ardian Imeti – Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim

Ardian Imeti – Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim

Ardian Imeti iu bashkua Projektit AQH II në shtator të vitit 2020 si Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim.

Ai ka mbi 20 vjet përvojë në menaxhim të projekteve, monitorim dhe vlerësim, komunikim dhe kontaktim në projekte të ndryshme në Kosovë dhe rajon, për mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara, migrimin/PZHBV-të, zhvillimet socio-ekonomike, riintegrimin, regjistrimin civil, sistemin e adresave, reformën e administratës publike dhe e-qeverisjen. Ardiani ka diplomuar në studime pasuniversitare për Menaxhment, MBA për Lidership dhe Qëndrueshmëri si dhe ka diplomuar në Studime Profesionale për Menaxhim të Projekteve. Ai ka punuar me shumë OJQ ndërkombëtare dhe kompani konsulentë, si Handicap International, ICMC, European Perspective, DRC, UNDP/NATO Trust Fund, B&S Europe, GDSI Ltd dhe VNG International. Ai gjithashtu ka kontribuar në fazën e parë të projektit si konsulent afatshkurtër.

Si Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim, ai është përgjegjës për monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve të Projektit AQH II.

E-mail: [email protected]

Zyrtare e Projektit - Blerta Haxha Mahmutaj

Zyrtare e Projektit - Blerta Haxha Mahmutaj

Blerta është farmaciste e licencuar dhe ka diplomuar në studimet Master në degën e Farmacisë në Universitetin e Prishtinës.

Ajo ka përvojë të gjerë pune me organizata kombëtare dhe ndërkombëtare (Deutsche Frauenklinik, Deutsche Klinik, Deloitte, Kolegji Heimerer, Departamenti i Thesarit i SHBA-së, UNMIK).

Ajo ka përvojë në menaxhimin e Institucioneve Shëndetësore Sekondare, sidomos në Gjinekologji, Kirurgji Abdominale dhe Farmaci; duke përfshirë punën me rregullatorët për akreditim dhe auditime, si dhe punën për sigurimin e respektimit të rregullave dhe rregulloreve të qeverisë. Ajo është ligjëruese e programeve të farmacisë.

Në AQH, Blerta është emëruar si Zyrtare e Projektit e Rezultatit 1, ku roli i saj është mbështetja e udhëheqësit të Rezultatit 1 për të planifikuar, zbatuar, shpërndarë dhe vlerësuar aktivitetet në përputhje me planet e projektit.

E-mail: [email protected]

Zyrtare e Projektit – Jeta Spahija

Zyrtare e Projektit – Jeta Spahija

Jeta Spahija ka diplomuar në nivelin Bachelor për Administrim Biznesi. Ajo ka disa vite përvojë profesionale në administrim, burime njerëzore, menaxhim, financa, logjistikë dhe koordinim të trajnimeve. Për disa vite, ajo ishte pjesë e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC), Action Contre La Faim (ACF), Këshillit Danez për Refugjatë (DRC) dhe IPKO Telecommunications.

Si Zyrtare e Projektit të AQH-së, ajo është e angazhuar kryesisht për Rezultatin 2, duke punuar në Vendet e Demonstrimit, ndërkohë që ilustron praktikat më të mira të bazuara në dëshmi në hartimin dhe zbatimin, mbështetjen e iniciativave të lidhura me shëndetin.

E-mail: [email protected]

Zyrtare e Projektit – Vanesa Ahmetgjekaj

Zyrtare e Projektit – Vanesa Ahmetgjekaj

Vanesa Ahmetgjekaj ka diplomuar në studimet Master për Parashikim Strategjik dhe Inovacion në Institutin e Teknologjisë të Rochester në Rochester, New York. Para se t'i bashkohej ekipit tonë, znj. Ahmetgjekaj pasuroi karrierën e saj profesionale duke punuar me organizata të ndryshme ndërkombëtare në menaxhimin e projekteve.

Që nga angazhimi i saj në AQH, ajo është pjesë e Rezultatit 3, kryesisht duke mundësuar Trajnimet në fushën e Menaxhimit Shëndetësor, me angazhim aktiv shtesë në aktivitetet për zhvillimin e kapaciteteve menaxheriale të KSHP-së si; Sistemi Mbështetës i Mbikëqyrjes, Menaxhimi i Cilësisë, Auditimet Klinike dhe Shqyrtimet nga Kolegët”.

E-mail: [email protected]

Zyrtar i Projektit – Valid Apuk

Zyrtar i Projektit – Valid Apuk

Valid Apuk është student në studime pasuniversitare në Universitetin e Sheffield dhe mban diplomën “Executive MBA” në degën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. Para se të bëhej anëtar i ekipit tonë, ai ka punuar me disa organizata ndërkombëtare për zhvillim në Kosovë duke përfshirë: HELVETAS Swiss Intercooperation, Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovicë (IBC-M), LuxDev, SOS Fshatrat e Fëmijëve, dhe Global Communities. Validi është profesionist në menaxhimin e programeve dhe projekteve me përvojë në zbatimin dhe udhëheqjen e aktiviteteve lidhur me zhvillimin ekonomik dhe punësimin e të rinjve, sektorin e arsimit dhe shëndetësisë, fushën e përfshirjes gjinore dhe të pakicave, si dhe zhvillimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.

Validi është i angazhuar në Rezultatin 5, duke u fokusuar në të drejtat e pacientëve dhe informatat kthyese të komuniteteve për ofrimin e shërbimeve të KSHP-së.

E-mail: [email protected]

Zyrtare Administrative – Hyrije Rashiti

Zyrtare Administrative – Hyrije Rashiti

Hyrija ka përvojë 20-vjeçare në zbatimin e projekteve dhe programeve, duke përfshirë
punën me programet e BE-së, USAID-it dhe DFID-së në sektorët e shëndetësisë,
shërbimeve sociale, arsimit dhe drejtësisë.
Ajo iu bashkua ekipit të AQH’së në nëntor të vitit 2016 dhe aktualisht është duke
punuar si Zyrtare Administrative.
E-mail: [email protected]
Ajo iu bashkua NJZP-së në nëntor të vitit 2016 dhe aktualisht është duke punuar si Zyrtare e Projektit për Rezultatin 6.

E-mail: [email protected]

Menaxhere e Financave - Blerta Xhafa

Menaxhere e Financave - Blerta Xhafa

Blerta Xhafa ka përfunduar studimet Master në degën Banka dhe Financa. Aktualisht, ajo është kandidate për PhD në Ekonomiks.

Para se të punojë me AQH-në, Blerta ka punuar si Menaxhere e Lartë në ‘Speeex’ – Ofrues i Zgjidhjeve BPO dhe si Menaxhere e Brendit për Dormeo Kosova. Ajo ka punuar për gati 6 vite me Fondin për Zhvillimin e Komuniteteve (CDF), i cili ka mbështetur sektorin shëndetësor në Kosovë. Blerta e ka pasuruar karrierën e saj duke ligjëruar lëndën e “Kontabilitetit” në Eastern Mediterrenean Universitety në Qipron Veriore. Ajo gjithashtu ka përvojë në mbajtjen e trajnimeve në fushën e kontabilitetit për njërën nga bankat komerciale të njohura në Kosovë.

Si Menaxhere e Financave në AQH, Blerta punon nga afër me Udhëheqësin e Ekipit të AQH-së dhe ofron udhëzime financiare dhe mbështet projektet e AQH-së.

E-mail: [email protected]

Asistente e Projektit - Elvira Berisha

Asistente e Projektit - Elvira Berisha

Elvira Berisha ka diplomuar në gazetari dhe ka përvojë të gjerë me media dhe organizata të shoqërisë civile në Kosovë. Për mbi dhjetë vite, ajo ka punuar për median e shkruar dhe transmetuese si gazetare dhe bashkëproducente.

Elvira ka qenë anëtare e bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ku ka qenë përgjegjëse për udhëheqjen dhe monitorimin e zbatimit të projekteve që kanë për qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt për median në Kosovë. Ajo gjithashtu ka punuar me organizata të ndryshme joqeveritare si konsulente për komunikim. Aktualisht, ajo e mbështet ekipin e Projektit të AQH-së si Asistente e Projektit.

E-mail: [email protected]

Menaxher i Prokurimit dhe Logjistikës – Lirak Kelmendi

Menaxher i Prokurimit dhe Logjistikës – Lirak Kelmendi

Liraku ka punuar në fushat e prokurimit dhe logjistikës që nga viti 2000 dhe paraprakisht ka punuar me organizata, përfshirë Kryqin e Kuq Norvegjez, Care International, The Royal Norwegian Society for Development (Norges Vel) dhe Save the Children.

Ai iu bashkua NJZP-së në prill të vitit 2016. Përveçse është përgjegjës për prokurimin për zyrën e NJZP-së, Liraku gjithashtu punon nga afër me Udhëheqësit e Rezultateve rreth të gjitha aspekteve të logjistikës dhe prokurimit për zbatimin e aktiviteteve të projektit.

E-mail: [email protected]

Gani Surdulli – Zyrtar i Prokurimit dhe Logjistikës

Gani Surdulli – Zyrtar i Prokurimit dhe Logjistikës

Ganiu ka diplomuar në nivelin BA për Financa, Kontroll dhe Administratë. Ai ka më shumë se 22 vjet përvojë pune në fushat e Logjistikës, Prokurimit dhe Administratës. Z. Surdulli ka punuar më parë me organizata si USAID, OXFAM dhe Catholic Relief Services.

Ai iu bashkua Projektit të AQH-së në janar të vitit 2019 dhe është përgjegjës për mbështetjen e kolegëve në organizimin e aktiviteteve që lidhen me të gjitha aspektet e logjistikës dhe prokurimit për zbatimin e aktiviteteve të projektit.

E-mail: [email protected]

Zyrtar Mbështetës – Salih Vehapi

Zyrtar Mbështetës – Salih Vehapi

Salihu mbështet NJZP-në për të siguruar logjistikën dhe transportin për të gjitha aktivitetet e projektit tonë. Ai ka punuar më parë me Care Norway dhe Save the Children dhe iu bashkua NJZP-së gjatë fazës fillestare të projektit.

E-mail: [email protected]

Zyrtar Mbështetës – Artan Berveniku

Zyrtar Mbështetës – Artan Berveniku

Artani e mbështet ekipin e AQH-së për të siguruar logjistikën dhe transportin për të gjitha aktivitetet e projektit tonë. Ai më parë ka punuar me organizata ndërkombëtare si Misioni i OSBE-së në Kosovë për gati 11 vjet.

Ekspertiza e tij ndërlidhet me fushën e logjistikës dhe menaxhimin e flotës për zbatimin operativ të programit.

E-mail: [email protected]