Udhëheqës i Ekipit- Nicu Fota

Udhëheqës i Ekipit- Nicu Fota

Nicu ka menaxhuar një variacion të programeve dhe projekteve në sektorin e shëndetësisë për 15 vite para se ti bashkohej Projektit AQH në fazën e II’të si Udhëheqës i Ekipit. Ai gjthashtu ka kontribuar në aspektin teknik në fazën e parë të projektit gjatë viteve 2015-2019. Ai është ekonomist dhe matematicient me master në Shëndetësinë Publike respektivisht Menaxhimin e Shërbimeve Shëndetësore. Pasi që ka punuar në vendet e Evropës Lindore në Ballkan në shumicën e rasteve për projekte të financuara nga SDC, Banka Botërore, Bashkimi Europian, ai ka zhvilluar ekspertizën e tij në ndërtimin e kapaciteteve dhe forcimin e sektorit shëndetësor ndër të tjera në fushat vijuese: menaxhimin e cilësisë dhe cilësinë e kujdesit, zhvillimi dhe implementimi i udhëzimeve, rajonalizimi i shërbimeve, programet e prokurimit, kujdesi i integruar në komunitet, vlerësimet ekonomike, edukimi i vazhdueshëm mjekësor, fushatat e promovimit të shëndetit dhe zhvillimin organizativ.

E-mail: [email protected]

Zëvendës Udhëheqëse e Ekipit – Dr. Qamile Ramadani

Zëvendës Udhëheqëse e Ekipit – Dr. Qamile Ramadani

Qamilja është Mjeke e Përgjithshme/Epidemiologe me mbi 30 vite përvojë pune në sektorin e shëndetësisë në Kosovë dhe Shqipëri. Ajo ka mbajtur pozita të larta me shtatë programe për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale në dhjetë vitet e fundit, duke u fokusuar në reformën në shëndetësi dhe menaxhimin në shëndetësi, reformën statistikore dhe ofrimin e shërbimeve të decentralizuara. Përveç kësaj, ajo gjithashtu ka qenë Drejtoreshë në Institutin Rajonal të Shëndetit Publik në Mitrovicë dhe Këshilltare Profesionale e Zëvendës Ministrit të Shëndetësisë. Qamilja ka përfunduar me sukses trajnimet mbi Decentralizimin, Reformën e Sektorit Shëndetësor, Financimin e Qëndrueshëm dhe Përmirësimin e Cilësisë në Shkollën e Shëndetit Publik në Harvard.

E-mail: [email protected]

Udhëheqës i Rezultatit 1 – Dr. Genc Ymerhalili

Udhëheqës i Rezultatit 1 – Dr. Genc Ymerhalili

Genci është Udhëheqës i Projektit AQH për Rezultatin 1. Ai është Mjek i Mjekësisë Familjare dhe ish Drejtor i Qendrës për Zhvillimin e Mjekësisë Familjare në Kosovë, ku ka luajtur një rol kryesor në zhvillimin e Programit të Trajnimit për Mjekësinë Familjare, i cili është akredituar në nivel ndërkombëtar nga Kolegji Mbretëror i Mjekëve të Përgjithshëm në MB. Kolegji Mbretëror i ka ndarë çmimin “Honorary Fellowship” në nëntor të vitit 2016.

E-mail: [email protected]

Udhëheqëse e Rezultatit 2 - Merita Shehu

Udhëheqëse e Rezultatit 2 - Merita Shehu

Merita është Mjeke e përgjithshme, dhe ka përfunduar studimet Master në Menaxhim Shëndetësor. Ka më shumë se 20 vite eksperiencë në mbështetje të popullatës me iniciativa si qështjet e mjedisit, përfshirë projekte që e promovojnë shëndetin, të drejtat e njerëzve, ngritjen e kapaciteteve dhe fuqizimin e tyre. Ka punuar për 5 vite në oint Venture between Dorsch International Consultants and CDI- financuar nga SDC në zhvillim të institucioneve, ngritje të kapaciteteve dhe të vetëdijes për qështje shëndetësore. Merita ka udhëhequr projektit “Ngritja e dialogut social në sektorin Shëndetësor në Kosovë”. Ky projekt ka synuar të fuqizojë dhe zhvillojë sindikatat e shëndetësisë, të fokusuara në gra dhe rini. Ka eksperiencë shumë vjeqare në Oxfam GB në projekte për shëndetësi publike në Kosovë.

Email: [email protected]

Udhëheqës i Rezultatit 3 – Dr. Bajram Maxhuni

Udhëheqës i Rezultatit 3 – Dr. Bajram Maxhuni

Bajrami është Specialist i Mjekësisë Familjare me afërsisht 20 vite përvojë në menaxhimin dhe koordinimin e projekteve dhe programeve zhvillimore, kryesisht në Mjekësinë Familjare/Kujdesin Parësor Shëndetësor dhe Shëndetin e Nënës, Fëmijës dhe Shëndetin Riprodhues. Ai ka punuar me shumë OJQ ndërkombëtare, si dhe Agjenci të OKB-së dhe organizata konsulente. Si Udhëheqës i Rezultatit 3, Bajrami është përgjegjës për zhvillimin e kapaciteteve menaxhuese të Udhëheqësve të KPSH në 12 komunat partnere të projektit.

E-mail: [email protected]

Udhëheqëse e Rezultatit 6 – Dr. Elvira Rasimi

Udhëheqëse e Rezultatit 6 – Dr. Elvira Rasimi

Elvira është Mjeke e Përgjithshme e cila ka punuar për 16 vite me organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, duke përfshirë: HandiKos; IOM; UNICEF/MSH; UNFPA; dhe Save the Children në Kosovë. Gjatë kësaj kohe, ajo ka zbatuar projekte/programe të ndërlidhura me aftësitë e kufizuara, migrimin, shëndetin riprodhues dhe planifikimin familjar dhe regjistrimin civil dhe ka kontribuar në ngritjen e kapaciteteve të OJQ-ve lokale dhe akterëve qeveritar mbi çështjet si menaxhimi i rasteve dhe aftësitë e kufizuara. Përvoja e saj e punës me OJQ-të e Komunitetit RAE dhe grupet e margjinalizuara është veçanërisht e rëndësishme për rolin e saj si Udhëheqëse e Rezultatit 6 për Projektin AQH.

E-mail: [email protected]

Zyrtare për Komunikim – Zana Aqifi

Zyrtare për Komunikim – Zana Aqifi

Zana Aqifi është specialiste e komunikimit, me prapavi akademike në gazetari. Ka eksperiencë të gjërë në meanxhimin e bizneseve dhe komunikimit, menaxhimin medial, të kampanjave, marketing dhe Marëdhënie me Publikun. Ka punuar në Institucione vendore dhe ndërkombëtare në planifikimin, organizimin, dhe ekzekutimin e strategjive të komunikimit me publikun dhe ka dëshmuar që i ka prezantuar me sukses organizatat që ka përfaqësuar. Përveç arritjeve të tjera, Zana ka treguar përgjegjësi sociale të dukshme duke e ideuar dhe udhëhequr kampanjën më të suksesshme për ngritjen e fondeve në vend ” Let’s dance for mothers and childrens” që ka ndihmuar nënat dhe fëmijët në Kosovë përmes Aksionit për Nëna dhe Fëmijë.

E-mail: [email protected]

Zyrtare e Projektit - Vanesa Ahmetxhekaj

Zyrtare e Projektit - Vanesa Ahmetxhekaj

Vanesa është e diplomuar në Universitetin Amerikan në Arte dhe Shkenca të Aplikueshme, me fokus në Menaxhment, ekonomi, statistika dhe fokus dytësor në politika publike. Para se të bëhej pjesë e ekipit tonë ajo ka ndërtuar karrierën e saj në fushën e Monitorimit dhe Vlerësimit në USAID, dhe programe të tjera ndërkombëtare. Që nga angazhimi i saj në AQH, ajo është më shumë e përfshirë në Rezultatin 2 në rezultatet e sistemit të mbikëqyrjes mbështetëse, menaxhim të kualitetit, trajnimet për menaxhment dhe menaxhim të cilësisë.

E-mail: [email protected]

Zyrtare e Projektit – Hyrije Rashiti

Zyrtare e Projektit – Hyrije Rashiti

Hyrija ka 17 vite përvojë pune në zbatimin e projekteve dhe programeve, duke përfshirë punën me programet e BE-së, USAID-it dhe DFID në sektorin e shëndetësisë, arsimit, drejtësisë etj. Ajo iu bashkua projektit AQH në nëntor të vitit 2016 dhe aktualisht punon si Zyrtare e Projektit për Rezultatin 6.

Zyrtar i Logjistikës dhe Prokurimit – Lirak Kelmendi

Zyrtar i Logjistikës dhe Prokurimit – Lirak Kelmendi

Liraku ka punuar në fushat e logjistikës dhe prokurimit që nga viti 2000 dhe paraprakisht ka punuar me organizatat, përshirë Kryqin e Kuq Norvegjez, Care International dhe Save the Children. Ai iu bashkua projektit AQH në prill të vitit 2016. Duke qene përgjegjës për prokurim në projekt, Liraku gjithashtu punon nga afër me Udhëheqësit e Rezultateve rreth të gjitha aspekteve të logjistikës dhe prokurimit për zbatimin e aktiviteteve të projektit.

E-mail: [email protected]

Gani Surdulli – Asistent i Projektit/Logjistikë dhe Prokurim

Gani Surdulli – Asistent i Projektit/Logjistikë dhe Prokurim

Ganiu ka eksperiencë 20 vjeqare në fushën e Logjistikës, Prokurimit, dhe Administratës. Ka punuar në organizata si USAID, OXFAM, and Catholic Relief Services.Ai iu bashkua Projektit AQH në Janar të vitit 2019 dhe është përgjegjës për mbështetjen e kolegëve në organizim të punës reth të gjitha aspekteve të logjistikës dhe prokurimit për zbatimin e aktiviteteve të projektit.

Email: [email protected]

Zyrtar Mbështetës – Salih Vehapi

Zyrtar Mbështetës – Salih Vehapi

Salihu mbështet projektin AQH për të siguruar logjistikën dhe transportin për të gjitha aktivitetet e projektit. Ai ka punuar paraprakisht me Care Norway dhe Save the Children dhe iu bashkua projektit gjatë fazës fillestare të projektit.

E-mail: [email protected]