Përfundimi i auditeve klinike

Përgjatë muajve qershor dhe shtator të vitit 2017, AQH ka kontraktuar dy ekspertë vendorë për të mentoruar kordinatorët e cilësisë të 12 komunave të projektit lidhur me zbatimin e auditimit klinik mbi përdorimin dhe plotësimin e duhur të kartelave shëndetësore. Pas përfundimit të auditimeve në të gjitha 12 komunat e projektit, AQH ka organizuar një tryezë të rrumbullakët me akterët kryesor, me objektivat e mëposhtme:

  • Për të paraqitur gjetjet e auditimit klinik mbi përdorimin e kartelave shëndetësore brenda 12 komunave të mbështetura nga projekti i AQH-së
  • Për të identifikuar dhe diskutuar shkaqet e mundshme të nivelit të ulët të përdorimit të kartelave shëndetësore
  • Për të bërë rekomandime për përmirësim