Kongresi Shkencor dhe Profesional VI “Shëndeti i Gruas”

Kolegja jonë, Dr. Merita Shehu, Specialiste e Lartë për Shëndet, ndau mendimet rreth ‘Perspektivës Gjinore në Shërbimet Shëndetësore’ në Kongresin Shkencor dhe Profesional VI “Shëndeti i Gruas” në Samobor, Kroaci. Ajo shpjegoi se si Projekti ynë AQH punon për të integruar nayrshëm perspektivat gjinore në të gjitha fushat e tij.