Punëtoria e dytë mbi kujdesin e integruar

Në nëntor të vitit 2017, Dr. Viktoria Stein mbajti punëtorinë e dytë me anëtarët e grupit punues dhe akterët kryesor, me qëllim që të prezantoj draftin e modelit për kujdesin e integruar ndaj diabetit, si dhe të marr kontributet e pjesëmarrësve nëse ky model ishte rruga që duhej ndjekur. Gjithashtu, u prezantua edhe koncepti i Vlerësimit të Nevojave Gjeriatrike (VNGJ), si një mjet që përkrah planifikimin e kujdesit të integruar në të gjithë sektorët.  Duke marr parasysh burimet lokale, nevojat e popullsisë si dhe reagimet e grupit punues, hapat e ardhshëm janë zhvillimi i trajnimeve mbi temat e ndryshme, si dhe përdorimi i VNGJ për mbledhjen e të dhënave që mungojnë. Përfshirja e rregullt e grupit punues multi-sektorial është një pasuri e madhe, e cila siguron një përkushtim të qartë ndaj kujdesit të integruar dhe zhvillimit të pilot modelit.