Participativna radionica o paketima usluga

Kao deo projektnih aktivnosti, u cilju podrške sprovođenju paketa usluga u 4 pilot opštine (Đakovica, Mitrovica, Vučitrn i Mališevo), održana je participativna radionica u Centru za razvoj porodične medicine (CRPM) radi pregleda modela nacrta paketa usluga i pronalaženja načina kako bi se zdravstveno obrazovanje i promovisanje moglo uključiti kao deo sprovođenja paketa usluga. Učesnici radionice su bili: direktori Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu (OZSZ) i direktori Glavnih centara za porodičnu medicinu (GCPM) iz opština u kojima će se sprovoditi ovi paketi usluga, predstavnici CRPM-a, Nacionalnog instituta za javno zdravlje, Centra za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara (CKEMS) i Tehničke grupe stručnjaka (TGS).

Tokom radionice učesnici su diskutovali o pitanjima kao što su: kakva će biti uloga zdravstvenih edukatora na nivou ustanove, ko će biti zdravstveni edukatori i u koje ustanove bi trebalo da se uvede ova nova uloga. Takođe tokom radionice diskutovano je o određenim pitanjima koje treba uzeti u obzir za potrebe sprovođenja paketa usluga: registri, pasoši pacijenata, dokumentacija, komunikaciona strategija, dosezanje, upućivanje, vremenski okviri, MiE itd.

Na radionici je dogovoreno da se započne sa sprovođenjem uloge zdravstvenog edukatora u 4 GCPM-a i da se ta uloga razvija kao deo uloge medicinskih sestara.

Biće uspostavljena radna grupa koja će voditi ove aktivnosti i takođe će se uspostaviti nekoliko manjih radnih grupa za izradu različitih materijala i instrumenata potrebnih za sprovođenje paketa usluga