Projekat Kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite (AQH) finansiran je od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i sproveden od strane švajcarskog TPH-a i Spasimo decu.

Druga faza projekta AQH započela je u januaru 2020. i nastaviće se do decembra 2023.

Projekat AQH-a je osmišljen da podrži sprovođenje agende nacionalnih reformi i dopuni druge programe podržane od strane donatora sa fokusom na nivo Primarne zdravstvene zaštite (PZZ) i nezarazne bolesti (NCD).

Sa ova tri ishoda projekat ima za cilj da stimuliše upotrebu usluga kvalitetne primarne zdravstvene zaštite od strane svih građana Kosova, sa posebnom pažnjom na potrebe i uključivanje socijalno ugroženog stanovništva.

Zdravlje stanovništva Kosova se poboljšalo, sa ojačanim zdravstvenim pružaocima i rukovodiocima sposobnim da zadovolje potrebe pacijenata (posebno ugroženih grupa), koji su više upoznati sa svojim pravima i potrebama.

Ishod 1: pružaoci primarne zdravstvene zaštite u projektnim opštinama pružaju kvalitetne usluge koje bolje odgovaraju potrebama zajednice, uključujući one ugrožene grupe.

Ishod 2: Zdravstveni rukovodioci u projektnim opštinama poboljšavaju svoj učinak u vođenju pružanja usluga ka stalnom poboljšanju kvaliteta koji odgovara potrebama zajednica.

Ishod 3: zdravstvena svest i ponašanje stanovništva pri traženju pomoći u projektnim opštinama se poboljšava (posebno ugroženih grupa) i zajednice su osnažene u traženju prava na kvalitetne usluge i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti.

Bolje ciljanje potreba klijenata i poboljšano upravljanje uslugama će povećati kvalitet isporuke primarne zdravstvene usluge sa jedne strane, dok sa druge strane, stvaranje potražnje za kvalitetne primarne zdravstvene usluge, uključivanjem stanovništva u oblikovanju usluga, će zajedno dovesti do povećanog racionalnog korišćenja svih zdravstvenih usluga i poboljšanog zdravstvenog stanja stanovništva.

Ciljne grupe projekta AQH

 • Doktori i medicinske sestre iz 20 Glavnih centara za porodičnu medicinu (GCPM)
 • Doktori i medicinske sestre iz Centra za porodičnu medicinu (CPM)
 • Rukovodioci iz 20 opština (Direkcije zdravstvenih i njihovo pomoćno osoblje)
 • Rukovodioci iz 20 GCPM-a i izabranih CPM-a
 • Izabrane organizacije na osnovu zajednice
 • Službenici Ministarstva zdravlja
 • Nacionalne ustanove PZZ-a
 • Organizacije za prava pacijenata

Ključni principi rada za AQH su:

 • Partnerski rad sa opštinama
 • Usklađivanje, komplementarnost i nacionalno vlasništvo projekta
 • Participativno planiranje i implementacija preko postojećih nacionalnih i decentralizovanih partnera
 • Uključivanje rodne ravnopravnosti i socijalne inkluzije najugroženijih, posebno zajednica Roma, Aškalija i Egipćana (RAE)
 • Osigurati funkcionalno upravljanje preko poboljšanih modaliteta donošenja odluka, učešća i odgovornosti
 • Deljenje znanja o ponavljanju, podizanju na viši nivo i održivosti
 • Deljenje znanja preko vršnjačkog učenja
 • Nadogradnja na postojećem tranzitnom iskustvu od drugih zdravstvenih projekata finansiranih od strane SDC-a.
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) na Kosovu koordiniše svoje programe preko švajcarske ambasade / Kancelarije za švajcarsku saradnju na Kosovu. Počevši od humanitarne pomoći u 1998. godini, saradnja Švajcarske sa Kosovom se sve više prebacivala na podršku procesima reforme. Švajcarski program Portfolio je organizovan u četiri glavna domena: 1. Demokratsko upravljanje i ljudska bezbednost, 2. Ekonomija i zaposlenje, 3. Vode i otpornost na klimatske promene i 4. Zdravstvo. Projekat AQH-a je iz domena Zdravstva.