Lider tima – Nicu Fota

Lider tima – Nicu Fota

Nicu je upravljao raznim programima i projektima u zdravstvenom sektoru 15 godina pre nego što se pridružio AQH Fazi II projekta kao lider tima. On je takođe tehnički doprineo prvoj fazi projekta tokom 2015-2019. Ekonomista je i matematičar sa MPH za menadžment zdravstvenih usluga.

Nakon što je radio u zemljama istočne Evrope i na Balkanu, u većini slučajeva za projekte koje finansira SDC, Svetska banka, EU, razvio je svoju ekspertizu u izgradnji kapaciteta i jačanju zdravstvenog sektora, između ostalog u sledećim domenima: upravljanje kvalitetom i kvalitetom nege , razvoj i sprovođenje smernica, regionalizacija usluga, programi nabavke, integrisana nega u zajednici, ekonomske procene, kontinuirana medicinska edukacija, kampanje promocije zdravlja, organizacioni razvoj.

E-mail: [email protected]

Zamenik lidera tima – Dr. Qamile Ramadani

Zamenik lidera tima – Dr. Qamile Ramadani

Qamile je lekar opšte prakse/epidemiolog sa preko 30 godina iskustva u zdravstvenom sektoru na Kosovu i u Albaniji. Obavljala je visoke pozicije sa sedam programa razvoja zdravstvenih i socijalnih usluga u poslednjih deset godina sa fokusom na reformu zdravstva i zdravstveni menadžment, statističku reformu i decentralizovano pružanje usluga.

Pored toga, obavljala je funkcije direktora Regionalnog instituta za javno zdravlje Mitrovica i stručnog savetnika zamenika ministra zdravlja. Qamile je uspešno završila kurseve obuke o decentralizaciji, reformi zdravstvenog sektora, održivom finansiranju i poboljšanju kvaliteta na Harvardskoj školi javnog zdravlja.

E-mail: [email protected]

Lider za ishod 1 – Dr. Genc Ymerhalili

Lider za ishod 1 – Dr. Genc Ymerhalili

Genc je lider AQH projekta za ishod I. On je doktor porodične medicine i bivši direktor Centra za razvoj porodične medicine na Kosovu gde je imao vodeću ulogu u razvoju Programa obuke porodične medicine, koji je međunarodno akreditovan od strane Kraljevskog koledža lekara opšte prakse u Velikoj Britaniji. Kraljevski koledž dodelio mu je počasnu stipendiju u novembru 2016.

E-mail: [email protected]

Lider za ishod 2 – Dr. Merita Shehu

Lider za ishod 2 – Dr. Merita Shehu

Merita je lekar opšte prakse, a magistrirala je zdravstveni menadžment. Ona ima skoro 20 godina iskustva u podršci javnim i ekološkim zdravstvenim inicijativama, uključujući projekte koji promovišu zdravlje, ljudska prava, izgradnju kapaciteta i osnaživanje. Radila je pet godina u zajedničkom ulaganju između Dorsch International Consultants i Programa za institucionalni razvoj, izgradnju kapaciteta i podizanje svesti o zdravstvenim pitanjima koji je finansirao CDI-SDC.

Merita je bila odgovorna za vođenje sedmogodišnjeg projekta: “Izgradnja socijalnog dijaloga u zdravstvenom sektoru na Kosovu”. Ovaj projekat je imao za cilj osnaživanje i razvoj zdravstvenih sindikata, fokusiranih na žene i mlade. Ima prošireno iskustvo rada sa Oxfam GB u projektima javnog zdravlja na Kosovu.

Email: [email protected]

Lider za ishod 3 – Dr.Bajram Maxhuni

Lider za ishod 3 – Dr.Bajram Maxhuni

Bajram je specijalista porodične medicine sa skoro 20 godina iskustva u vođenju i koordinaciji razvojnih projekata i programa, uglavnom u oblasti porodične medicine/primarne zdravstvene zaštite i zdravlja majke, deteta i reproduktivnog zdravlja.

Radio je sa mnogim međunarodnim nevladinim organizacijama, kao i sa UN agencijama i konsultantskim organizacijama. Kao lider ishoda 3, Bajram je odgovoran za razvoj menadžerskih kapaciteta lidera PZZ u 12 projektnih opština.

E-mail: [email protected]

Lider za ishod 5 - Dr. Arta Ibrani-Zhubi

Lider za ishod 5 - Dr. Arta Ibrani-Zhubi

Arta je doktor medicine sa 20 godina iskustva u projektima/programima razvoja zdravstva. Ona ima duboko razumevanje i iskustvo u formulisanju politike, sprovođenju, praćenju i različitim procenama/publikacijama uglavnom u zdravstvenom sektoru.

Radila je sa različitim agencijama na sprovođenju nekoliko zdravstvenih programa kao što su: SZO, UN Women EU, SDC i LuxDev. Ona je stekla duboko razumevanje regionalnog nivoa radeći kao specijalista za upravljanje projektnim ciklusom na projektu koji finansira EU i kao deo tima regionalne kancelarije za Balkan LuxDev projekata u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu. Njeno profesionalno iskustvo dodatno je obogaćeno kada se Arta pridružila organizacijama civilnog društva fokusiranim na zdravstvene oblasti.

Pridružila se projektu AQH u januaru 2021. i trenutno radi kao viši zdravstveni specijalista doprinoseći aktivnostima razvoja opštinske primarne zdravstvene zaštite uglavnom sa pružaocima usluga i zajednicom.

E mail [email protected]

Lider za ishod 6 – Dr. Elvira Rasimi

Lider za ishod 6 – Dr. Elvira Rasimi

Elvira je doktor opšte prakse, radila je 16 godina sa različitim nacionalnim i međunarodnim organizacijama uključujući: HandiKos; IOM; UNICEF/MZ; UNFPA; i Save the Children Kosovo. Tokom ovog vremena sprovodila je projekte/programe koji se odnose na invaliditet, migracije, reproduktivno zdravlje i planiranje porodice, te civilnu registraciju i doprinela je izgradnji kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija i državnih aktera po pitanjima kao što su upravljanje slučajevima i invalidnost. Njeno iskustvo u radu sa RAE nevladinim organizacijama i marginalizovanim grupama posebno je važno za njenu ulogu lidera ishoda 6 za projekat AQH.

E-mail: [email protected]

Viši službenik za komunikacije – Zana Aqifi

Viši službenik za komunikacije – Zana Aqifi

Zana Aqifi je specijalist za komunikacije, diplomirani novinar. Ima veliko iskustvo u poslovnom menadžmentu i komunikacijama, menadžmentu medija, kampanjama, marketingu i PR-u. Radila je sa brojnim nacionalnim i međunarodnim institucijama na planiranju, organizovanju i sprovođenju PR strategija i pokazala u efikasnom predstavljanju javnosti organizacije zasnovane na zajednici na pozitivan način.

Između ostalih dostignuća, Zana je pokazala izuzetnu društvenu odgovornost i veštinu prikupljanja sredstava kreiranjem i vođenjem kampanje „Hajde da plešemo“, koja se zalaže za kosovske majke i decu u nevolji.

E-mail: [email protected]

Ardian Imeti – Službenik za praćenje i evaluaciju

Ardian Imeti – Službenik za praćenje i evaluaciju

Ardian Imeti pridružio se projektu AQH II u septembru 2020. godine kao službenik za praćenje i evaluaciju.
Ima preko 20 godina iskustva u upravljanju projektima, praćenju i evaluaciji i komunikacijama i kontaktima u različitim projektima na Kosovu i regionu koji podržavaju osobe sa invaliditetom, migracije/IRL, socio-ekonomski razvoj, reintegraciju, civilnu registraciju, adresni sistem, reformu javne uprave i e-upravu.

Ardian ima postdiplomsku diplomu iz menadžmenta, MBA u oblasti liderstva i održivosti i diplomu stručnih studija iz upravljanja projektima. Radio je sa mnogim međunarodnim nevladinim organizacijama i konsultantskim kompanijama kao što su Handicap International, ICMC, European Perspective, DRC, UNDP/NATO Trust Fund, B&S Europe, GDSI Ltd i VNG International. Takođe je doprineo prvoj fazi projekta kao kratkoročni konsultant.
Kao službenik za praćenje i evaluaciju, odgovoran je za praćenje i evaluaciju projektnih aktivnosti AQH II.

E-mail: [email protected]

Projektni službenik - Blerta Haxha Mahmutaj

Projektni službenik - Blerta Haxha Mahmutaj

Blerta je licencirani farmaceut i ima diplomu magistra farmacije na Univerzitetu u Prištini.

Ima veliko radno iskustvo u radu sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama (Deutsche Frauenklinik, Deutsche Klinik, Deloitte, Heimerer College, Ministarstvo finansija SAD, UNMIK).

Ima iskustvo u rukovođenju sekundarnom zdravstvenom ustanovom sa akcentom na ginekologiju, abdominalnu hirurgiju i farmaciju; uključujući rad sa regulatorima na akreditaciji i reviziji i osiguravanje poštovanja vladinih pravila i propisa. Predavač farmaceutskih programa.

U DKZZ, Blerta je imenovana za projektnog službenika za Ishod 1, gde ima ulogu podrške lideru Ishod 1 da planira, sprovede, širi i evaluira aktivnosti u skladu sa projektnim planovima.

E-mail: [email protected]

Projektni službenik – Jeta Spahija

Projektni službenik – Jeta Spahija

Jeta Spahija je diplomirani inženjer poslovne administracije. Ima više godina profesionalnog iskustva u administraciji, ljudskim resursima, menadžmentu, finansijama, logistici i koordinaciji obuke. Nekoliko godina je bila deo Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (ICRC), Action Contre La Faim (ACF), Danskog saveta za izbeglice (DRC) i IPKO Telecommunications.

Kao projektni službenik DKZZ-a, ona je uglavnom uključena u Ishod 2 koji radi na demonstracionim mestima, dok predstavlja primer najbolje prakse zasnovane na dokazima u dizajnu i sprovođenju, podršku inicijativama u vezi sa zdravljem.

E-mail: [email protected]

Projektni službenik – Vanesa Ahmetgjekaj

Projektni službenik – Vanesa Ahmetgjekaj

Vanesa Ahmetgjekaj je magistrirala nauku iz strateškog predviđanja i inovacija na Rochester Institution of Technology u Rochesteru, New York. Pre nego što se pridružila našem timu, gospođa Ahmetgjekaj je obogatila svoju profesionalnu karijeru radeći sa različitim međunarodnim organizacijama za upravljanje projektima.

Od svog angažmana u DKZZ, ona je deo Ishod 3, uglavnom fasilitujući obuke iz zdravstvenog menadžmenta uz dodatno aktivno učešće u aktivnostima razvoja menadžerskih kapaciteta PZZ-a kao što su; Sistem podrške, upravljanje kvalitetom, kliničke revizije i recenzije kolega".

E-mail: [email protected]

Projektni službenik – Valid Apuk

Projektni službenik – Valid Apuk

Valid Apuk je student postdiplomskih studija na Univerzitetu u Sheffieldu i ima diplomu Executive MBA iz upravljanja ljudskim resursima. Pre nego što je postao član našeg tima, radio je sa nekoliko međunarodnih razvojnih organizacija na Kosovu uključujući: HELVETAS Swiss Intercooperation, Međunarodni poslovni koledž u Mitrovici (IBC-M), LuxDev, SOS Dečije selo i Global Communities.

Valid je snažan profesionalac za upravljanje programima i projektima sa iskustvom u sprovođenju i vođenju aktivnosti u ekonomskom razvoju i zapošljavanju mladih, sektoru obrazovanja i zdravstva, oblasti rodne i manjinske inkluzije, i razvoju i upravljanju ljudskim resursima.

Valid je uključen u Ishod 5, fokusiran na prava pacijenata i povratne informacije zajednice o pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite.

Email: [email protected]

Projektni službenik – Hyrije Rashiti

Projektni službenik – Hyrije Rashiti

Hyrije ima 20-godišnje iskustvo u sprovođenju projekata i programa, uključujući rad sa programima EU, USAID-a i DFID-a u sektoru zdravstva, socijalnih usluga, obrazovanja i pravosuđa.

Pridružila se JSP-u u novembru 2016. i trenutno radi kao projektni službenik za Ishod 6.

E-mail: [email protected]

Menadžer finansija - Blerta Xhafa

Menadžer finansija - Blerta Xhafa

Blerta Xhafa je završila master studije iz oblasti bankarstva i finansija. Trenutno je na doktorskim studijama iz ekonomskih nauka.

Pre rada sa DKZZ, Blerta je radila kao viši menadžer u 'Speeex' - BPO Solution Provider i kao Brand menadžer za Dormeo Kosova. Skoro 6 godina radila je sa Fondom za razvoj zajednice (CDF) podržavajući zdravstveni sektor Kosova. Blerta je svoju karijeru obogatila predavanjem „Računovodstva“ na Univerzitetu istočnog Mediterana na Severnom Kipru. Takođe ima iskustvo u održavanju obuka u oblasti računovođe za jednu od renomiranih komercijalnih banaka na Kosovu.

Kao finansijski menadžer DKZZ-a, Blerta blisko sarađuje sa vođom tima DKZZ-a i pruža finansijske smernice i podržava DKZZ projekte.

E-mail: [email protected]

Projektni asistent - Elvira Berisha

Projektni asistent - Elvira Berisha

Elvira Berisha je diplomirala novinarstvo i ima dugogodišnje iskustvo u radu sa medijima i organizacijama civilnog društva na Kosovu. Više od deset godina radi za štampane i elektronske medije kao novinar i koproducent.

Elvira je bila član upravnog odbora Udruženja novinara Kosova, gde je bila odgovorna za vođenje i praćenje realizacije projekata koji imaju za cilj stvaranje bezbednog okruženja za medije na Kosovu. Takođe je radila sa raznim nevladinim organizacijama kao konsultant za komunikaciju. Trenutno podržava projektni tim DKZZ-a kao projektni asistent.

Email: [email protected]

Administrativni službenik - Shqipe Kabashi

Administrativni službenik - Shqipe Kabashi

Shqipe se pridružila DKZZ timu u septembru 2020. u ulozi administrativnog službenika. Ima skoro dvadeset godina iskustva u radu u međunarodnim organizacijama kao što su: Evropska misija vladavine prava na Kosovu – EULEX i Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu – UNMIK. Njena stručnost se odnosi na oblast upravljanja administracijom, nabavke i finansija. Pre rada sa DKZZ-om, gospođa Kabashi je bila odgovorna za upravljanje velikim administrativnim timovima i postavljanje specifičnih administrativnih sistema.

Zanimljiva činjenica o Shqipe je da je nekada predavala hemiju srednjoškolcima. Uživa u radu u multikulturalnim sredinama, dok to smatra nagrađujućim i ispunjavajućim profesionalnim iskustvom. Zna dva jezika i uživa u učenju novih jezika. Shqipe je diplomirala hemiju na Univerzitetu u Prištini. Takođe je veoma stručna u oblasti informacionih tehnologija (IT).

Email: [email protected]

Menadžer nabavke i logistike – Lirak Kelmendi

Menadžer nabavke i logistike – Lirak Kelmendi

Lirak je radio u oblasti nabavke i logistike od 2000. godine, a prethodno je radio sa organizacijama uključujući Norveški Crveni krst, Care International, Kraljevsko norveško društvo za razvoj (Norges Vel) i Save the Children. Pridružio se JSP-u u aprilu 2016. Osim što je odgovoran za nabavke za kancelariju JSP-a, Lirak takođe blisko sarađuje sa Liderima ishoda na svim aspektima logistike i nabavke za sprovođenje projektnih aktivnosti.

E-mail: [email protected]

Gani Surdulli – Službenik nabavke i logistike

Gani Surdulli – Službenik nabavke i logistike

Gani je diplomirao finansije, kontrolu i administraciju. Ima više od 22 godine iskustva u oblasti logistike, nabavke i administracije. Gospodin Surdulli je ranije radio sa organizacijama kao što su USAID, OXFAM i Catholic Relief Services.

Pridružio se DKZZ projektu u januaru 2019. godine i odgovoran je za podršku kolegama na organizovanju aktivnosti vezanih za sve aspekte logistike i nabavke za realizaciju projektnih aktivnosti.

Email: [email protected]

Službenik za podršku – Salih Vehapi

Službenik za podršku – Salih Vehapi

Salih pruža podršku JSP-u kako bi osigurao da logistika i transport za sve naše projektne aktivnosti postoje. Prethodno je radio sa Care Norway i Save the Children, a pridružio se JSP-u tokom početne faze projekta.

E-mail: [email protected]

Službenik za podršku – Artan Berveniku

Službenik za podršku – Artan Berveniku

Artan pruža podršku DKZZ timu kako bi osigurao da su logistika i transport za sve naše projektne aktivnosti na mestu. Prethodno je radio sa međunarodnim organizacijama kao što je Misija OEBS-a na Kosovu skoro 11 godina.

Njegova stručnost se odnosi na oblast logistike i upravljanja voznim parkom za isporuku operativnog programa.

E-mail: [email protected]