Rukovodilac tima – Nicu Fota

Rukovodilac tima – Nicu Fota

Nicu je upravljao raznim programima i projektima u zdravstvenom sektoru već 15 godina pre nego što se pridružio projektu AQH u II. fazi kao rukovodilac tima. On je takođe doprineo u tehničkom aspektu prve faze projekta tokom 2015-2019. Ekonomista je i matematičar sa masterom iz oblasti javnog zdravlja odnosno upravljanja zdravstvenim uslugama. Radeći u zemljama Istočne Evrope na Balkanu u većini slučajeva za projekte koje su finansirale SDC, Svetska banka, Evropska unija, on je razvio svoju stručnost u podizanju kapaciteta i jačanju zdravstvenog sektora, između ostalog, u sledećim oblastima: upravljanje kvalitetom i kvalitet nege, razvoj i sprovođenje smernica, regionalizacija usluga, programi nabavke, integrisana nega u zajednici, ekonomske procene, kontinuirano medicinsko obrazovanje, kampanje za promociju zdravlja i organizacioni razvoj.

E-mail: [email protected]

Zamenica rukovoditeljke ekipe – Dr. Qamile Ramadani

Zamenica rukovoditeljke ekipe – Dr. Qamile Ramadani

Qamile je lekar opšte prakse/epidemiolog sa preko 30 godina iskustva u zdravstvenom sektoru na Kosovu i u Albaniji. Imala je rukovodilačke pozicije u sedam programa razvoja zdravstvenih i socijalnih usluga u zadnjih deset godina, gde se fokusirala na zdravstvene reforme i upravljanje zdravljem, statističkim reformama i pružanju decentralizovanih usluga. Šta više imala je poziciju Direktorke Instituta za Javno zdravlje u region Mitrovice i stručne savetnice zameniku ministra za zdravlje. Qamile je uspešno pohađala kurseve obuke o decentralizaciji, reformi zdravstvenog sektora, održivog financiranja i poboljšanju kvaliteta u Školi Harvarda za javno zdravlje.

E-mail: [email protected]

Rukovodilac za Ishod 1 – Dr. Genc Ymerhalili

Rukovodilac za Ishod 1 – Dr. Genc Ymerhalili

Genc je rukovodilac ishoda 1 KDZZ Projekta. On je doktor porodične medicine i bivši direktor Centra za razvoj porodične medicine na Kosovu gde je imao ključnu ulogu u razvoju Programa obuke za razvoj porodične medicine, obuka koje je međunarodno akreditovana od strane Kraljevskog Koledža za doktore opšte prakse UK-a. Kraljevski Koledž dodelio mu je počasnu stipendiju u novembru 2016. godine.

E-mail: [email protected]

Rukovodilac za Ishod 2 – Dr. Merita Shehu

Rukovodilac za Ishod 2 – Dr. Merita Shehu

Merita je lekar opšte prakse i magistrirala je u oblasti zdravstva. Ima gotovo 20 godina iskustva u podršci javnim i ekološkim zdravstvenim inicijativama, uključujući projekte koji podstiču zdravlje, ljudska prava, izgradnju kapaciteta i osnaživanje. Pet godina sarađivala je u zajedničkom poduhvatu Dorsch International Consultants-a i CDI-SDC-a finansiranog programa za institucionalni razvoj, izgradnju kapaciteta i podizanje svesti o zdravstvenim pitanjima. Merita je bila odgovorna za vođenje sedmogodišnjeg projekta: „Izgradnja socijalnog dijaloga u zdravstvenom sektoru na Kosovu“. Ovaj projekat imao je za cilj osnaživanje i razvoj zdravstvenih sindikata, fokusiranih na žene i mlade. Ima dugogodišnje iskustvo rada sa Oxfam GB u projektima javnog zdravlja na Kosovu.

Email: [email protected]

Rukovodilac za Ishod 3 – Dr. Bajram Maxhuni

Rukovodilac za Ishod 3 – Dr. Bajram Maxhuni

Bajram je specijalista porodične medicine sa skoro 20 godina radnog iskustva u upravljanju i koordinisanju razvojnih projekata i programa, uglavnom u porodičnoj medicini/Primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zdravlju majke, deteta i reproduktivnog zdravlja. Radio je sa brojnim međunarodnim NVO-ima kao i sa Agencijama UN-a i konsultantskim organizacijama. Kao Rukovodilac za ishod 3, Bajram je odgovoran za razvoj upravljačkih kapaciteta kod rukovodioca PZZ-a u 12 opština projekta.

E-mail: [email protected]

Rukovoditeljka za Ishod 6 – Dr. Elvira Rasimi

Rukovoditeljka za Ishod 6 – Dr. Elvira Rasimi

Elvira je doktor opšte prakse i radila je 16 godina u različitim nacionalnim i međunarodnom organizacijama uključujući: HandiKos; IOM; UNICEF/MoH; UNFPA; and Save the Children Kosovo. Tokom ovog vremena ona je sprovodila programe/projekte koje se tiču smetnji u razvoju, migracije, reproduktivno zdravlje i planiranje porodice, civilni registar. Ona je doprinela u izgradnji kapaciteta lokalnih NVO-a i vladinim akterima na pitanjima kao što su upravljanje slučajeva i ograničenim sposobnostima. Njeno iskustvo u radu sa NVO-ima RAE zajednice i marginalizovanih grupa je od posebne bitnosti u njenoj ulozi kao rukovoditeljka ishoda 6 KDZZ projekta.

E-mail: [email protected]

Službenik za komunikacije – Zana Aqifi

Službenik za komunikacije – Zana Aqifi

Zana Aqifi je stručnjak za komunikacije i diplomirala je novinarstvo. Ima veliko iskustvo u upravljanju poslovima i komunikacijama, upravljanju medijima, kampanjama, marketingu i PR-u. Sarađivala je sa nizom nacionalnih i međunarodnih institucija na planiranju, organizaciji i sprovođenju PR strategija i dokazala je da efikasno i na pozitivan način predstavlja lokalne organizacije javnosti. Između ostalih dostignuća, Zana je pokazala izuzetnu društvenu odgovornost i veštine prikupljanja sredstava kreirajući i vodeći „Let’s dance kampanju“, koja se zalaže za kosovske majke i decu koji su u situaciji ugroženosti.

E-mail: [email protected]

Službenik Projekta – Vanesa Ahmetgjekaj

Službenik Projekta – Vanesa Ahmetgjekaj

Vanesa je diplomirala na američkom univerzitetu i diplomirala je na osnovnim studijama iz oblasti primenjene umetnosti i nauke sa koncentracijom u menadžmentu, ekonomiji i statistici i manjoj meri u javnoj politici. Pre nego što je postala članica našeg tima, karijeru je izgradila na području praćenja i evaluacije u USAID-u i drugim međunarodnim programima. Od svog angažmana u KDZZ-u, ona je uglavnom uključena u ishod 2 programa suportativne supervizije, obuka o upravljanju kvalitetom i aktivnosti obuke o upravljanju.

E-mail: [email protected]

Službenik Projekta – Hyrije Rashiti

Službenik Projekta – Hyrije Rashiti

Hyrije ima 17 godina iskustva u sprovođenju projekata i programa, uključujući i rad sa programima EU-a, USAID-a i DFID-a u sektor zdravstvene, socijalne usluge, obrazovanja i pravosuđa. Ona je postala deo JUPa u novembru 2016. godine, i trenutno radi kao projektni službenik za Ishod 6.

E-mail: [email protected]

Službenik logistike i nabavke – Lirak Kelmendi

Službenik logistike i nabavke – Lirak Kelmendi

Lirak je radio u oblasti logistike i nabavke od 2000. godine i ranije je radio sa organizacijama, uključujući i norveški Crveni krst, Care International i Save the Children. On se pridružio JUP-u aprila 2016. Osim što je odgovoran za nabavku za kancelariju JUP-a, Lirak također blisko sarađuje sa rukovodiocima ishoda u svim aspektima logistike i nabavke za realizaciju projektnih aktivnosti.

E-mail: [email protected]

Gani Surdulli – Projektni asistent/ Logistika i nabavka

Gani Surdulli – Projektni asistent/ Logistika i nabavka

Gani ima 20 godina iskustva radeći u oblastima logistike, nabavke i administracije. Ranije je sarađivao sa organizacijama poput USAID-a, OXFAM-a i Catholic Relief Services-a.Pridružio se KDZZ Projektu u januaru 2019. godine, a odgovoran je za podršku kolegama u organizovanju aktivnosti koje se odnose na sve aspekte logistike i nabavke za sprovođenje projektnih aktivnosti.

Email: [email protected]

Službenik podrške –Salih Vehapi

Službenik podrške –Salih Vehapi

Salih podržava JUP kako bi se obezbedio da logistike i prevoz svih aktivnosti budu na mestu. On je ranije radio sa Care Norveške i Save the Children i on se pridružio JUP-u tokom početne faze projekta.

E-mail: [email protected]