Obrazovne sesije sa zajednicom za imunizaciju

Uzimajući u obzir da projekat AQH-a ima za cilj da poveća upotrebu primarnih zdravstvenih usluga od strane svih građana Kosova, uključujući i socijalno ugroženo stanovništvo, organizovan je niz obrazovnih sesija u projektnim opštinama radi promovisanja imunizacije. Učesnici ovih sesija bili su: majke, očevi i staratelji iz urbanih, perifernih i ruralnih područja sa fokusom na zajednice Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) sa niskim nivoima obrazovanja koji ne vode svoju decu na imunizaciju ili je napuštaju; kao i vođe zajednice, uključujući zdravstvene posrednike, verske lidere i civilno društvo.

Razlog zbog kojih su ove sesije važne jeste da prema Istraživanju višestrukih pokazatelja 2013-2014 (MICS), manje od jedne trećine dece iz RAE zajednice uzrasta od 24-35 meseci su u potpunosti imunizovana (30%) u skladu sa rasporedom imunizacije Kosova. Ove sesije bile su organizovane od strane 3 NVO-a (KOPF za region Prištine, Mundesia za region Mitrovice i AHED region Đakovice) koje su angažovane od strane projekta AQH-a za sprovođenje aktivnosti zdravstvenog obrazovanja i promocije u našim opštinama, uključujući obuku grupa u zajednici. Ukupan broj članova zajednice koji su prisustvovali u obrazovnim sesijama o imunizaciji od 12 opština bio je 1,503 (865 žena i 638 muškaraca). U narednim mesecima, projekat AQH-a nastaviće da radi sa ovim NVO-ima kako bi pružio edukativne sesije zajednici o raznim temama, uključujući hipertenziju i dijabetes, koji su deo paketa usluga.