Finalizimi i ciklit të parë të Projekteve të Përmirësimit të Cilësisë (PPC-të)

Në shtator 2017, është përfunduar cikli i parë i Projekteve të Përmirësimit të Cilësisë (PPC-të). Finalizimi i këtyre projekteve ka marrë kohë më shumë se sa që është pritur, për shkak të nevojës së përfilljes së procedurave të prokurimit. Gjatë muajit shtator 2017, u finalizuan të gjitha projektet dhe reagimet/informacionet kthyese të komunave kanë qenë shumë pozitive.

Projektet e Përmirësimit të Cilësisë në 12 komuna janë realizuar në këto fusha:

Komuna e Lipjanit:

Rezultatet: Infrastruktura dhe pajisjet për shërbimet shëndetësore pediatrike në QKMF-të e Lipjanit janë të përshtatshme për të siguruar diagnostifikim të duhur, trajtim, monitorim dhe edukim shëndetësor të fëmijëve.

Komuna e Fushë Kosovës:

Rezultatet: Ambienti miqësor për fëmijët dhe prindërit, dhe nivel i shtuar i edukimit/promovimit shëndetësor në kuadër të QKMF-së.

Komuna e Obiliqit:

Rezultatet: Salla e pritjes dhe dhomat e konsultimit kanë infrastrukturë dhe pajisje të përshtatshme për ofrimin e shërbimeve cilësore për diagnostifikim, trajtim, monitorim dhe për edukim/promovim shëndetësor.

Komuna e Graçanicës:

Rritja e kapaciteteve teknike të infermiereve të patronazhit

Rezultatet:

 • Infermieret e patronazhit janë pajisur me pajisje të nevojshme për punë në komunitet
 • Përmirësimi i mjedisit të punës të infermierëve të patronazhit
 • Rritja e vetëdijes së popullsisë për çështjet e shëndetit publik         

Komuna e Gjakovës:

Rezultatet:

 • Mekanizmi për monitorimin e qarkullimit të pacientëve është instaluar dhe është funksional në rrjetin e institucioneve të QKMF të Gjakovës
 • Të gjithë punonjësit e kujdesit shëndetësor janë trajnuar lidhur me përdorimin e mekanizmit të lartërpërmendur

Komuna e Mitrovicës:

Rezultatet:

 • Koha e pritjes është shkurtuar dhe tani numër më i vogël i pacientëve presin në dhomën e pritjes
 • Përmirësim i qarkullimit të pacientëve nga zyra e pranimit deri tek pika e ofrimit të shërbimit
 • Përmirësim i orientimit të pacientëve në QKMF nëpërmjet vendosjes së shenjave orientuese

Komuna e Skenderajit

Rezultatet:

 • Koha e pritjës është shkurtuar dhe tani numër më i vogël i pacientëve presin në dhomën e pritjës
 • Përmirësim i qarkullimit të pacientëve nga zyra e pranimit deri tek pika e ofrimit të shërbimit
 • Përmirësim i orientimit të pacientëve në QKMF nëpërmjet vendosjës së shenjave orientuese
 • Rritje e kënaqëshmërisë së pacientëve lidhur me kohën e pritjes për shërbime
 • Ambient miqësor për fëmijë në dhomën e pritjes së shërbimeve pediatrike

Komuna e Rahovecit

Rezultatet: Qendra për ofrimin e shërbimeve pediatrike në QKMF të Rahovecit ka infrastrukturë dhe pajisje të përshtatshme për të ofruar diagnostifikim cilësorë, trajtim, monitorim dhe edukim shëndetësor të fëmijëve.

Komuna e Gllogocit:

Rezultatet: QKMF në Gllogoc, është e pajisur me pajisje mjekësore të përshtatshme për të ofruar diagnostifikim cilësorë, trajtim dhe monitorim të sëmundjeve të lidhura me përdorimin e radiologjisë, laboratorëve dhe përqendruesve të oksigjenit.

Komuna e Vushtrrisë

Rezultatet: QMF-ja numër 3 në komunën e Vushtrrisë është plotësisht funksionale dhe ofron shërbime cilësore të kujdesit shëndetësor

Komuna e Junikut

Rezultatet: Reparti i emergjencës në QKMF-në e Junikut është i pajisur si duhet për të ofruar trajtim emergjent cilësor dhe monitorim.

Komuna e Malishevës

Rezultatet: QMF në Kijevë, QMF në Bellanicë dhe QMF në Drenoc ofrojnë shërbime për programin e zgjeruar të imunizimit për të gjithë fëmijët e këtyre tri qendrave.