Razvoj bodovne kartice zajednice za opštinu Lipljan

Dana 2. oktobra 2017. Paula Valentine, međunarodni stručnjak iz Save the Children-a, omogućila je jednodnevnu radionicu u hotelu International Priština sa predstavnicima različitih organizacija u opštini Lipljan. Cilj radionice bio je upoznavanje učesnika sa „bodovnom karticom zajednice“ (CSC-ovi) i diskusija o njihovoj zainteresovanosti za razvoj CSC-a u njihovoj opštini. Učesnici su bili rukovodioci PZZ-a, doktori i medicinske sestre, lokalni NVO-ovi- PRAK, KOPF, Polis, Mundesia.

Agenda_Community Scorecards

Šta je CSC?

CSC je instrument participativne i društvene odgovornosti za procenu, planiranje, praćenje i evaluaciju usluga. Ona spaja stranu potražnje (korisnike usluga) i stranu ponude (pružaoce usluga) određene usluge ili programa u cilju zajedničke analize pitanja u vezi sa problemima pružanja usluga i pronalaženja zajedničkog načina za rešavanje tih problema. To je suštinski način povećanja participacije, odgovornosti i transparentnosti između korisnika usluga, pružalaca usluga i donosilaca odluka.

Zašto koristiti CSC?

CSC se može koristiti za:

  • Pružanje pomoći pružaocima zdravstvenih usluga kako bi saznali šta dobro rade a šta trebaju poboljšati
  • Praćenje i poboljšanje kvaliteta usluga, ustanova, projekata itd.
  • Praćenje inputa (npr. dostupnost lekova, osoblja ili opreme u ustanovi)
  • Upoređivanje funkcionisanja, učinka i zadovoljstva u ustanovama ili širom opština
  • Osnaživanje i jačanje glasa zajednice

Učesnici su bili veoma aktivni na radionici, a događaj je zaključen dogovorom da Lipljan sarađuje sa  KDZZ-om na razvoju CSC-a za PZZ na Kosovu i da će se onda isti testirati u njihovoj opštini.

Iako se CSC-ovi koriste u mnogim drugim zemljama, do sada se nisu koristili u regionu – tako da bi ovo bila nova inicijativa, ne samo na Kosovu, već i u regionu.

Sledeća radionica je planirana za 1. decembar 2017. godine u cilju izrade detaljnijih planova, a CSC će biti razvijen, a potom testiran u Lipljanu.