Početak kampanja za zdravstvenu edukaciju o faktorima rizika za dijabetes I hipertenziju

https://www.facebook.com/watch/?v=594804957523297&extid=wBdW6RMBwfkXK89T

U petak, 16 Mart-a 2018 pocela je 6-nedeljna kampanja zdravstvene edukacije kako bi se javnost informisala o faktorima rizika za dijabetes i hipertenziju. Kampanju podržava projekat „Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita“ koji finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju (SDC). Projekat sarađuje sa 12 opština radi poboljšanja kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite (Kosovo Polje, Đakovica, Glogovac, Gračanica, Junik, Lipljan, Mališevo, Mitrovica, Obilić, Orahovac, Srbica i Vučitrn) sa posebnim fokusom na ne-zarazne bolesti (NCD-ove).

U 2016. godini u okviru projekta je sprovedena studija “Znanje, stavovi, prakse i ponašanje u pogledu ne-zaraznih bolesti“. Studija je pokazala da je samo 15% ljudi obuhvaćenih studijom upoznato sa faktorima rizika za dijabetes i hipertenziju. Zbog toga je cilj ove kampanje da javnosti pruži više informacija o ovim faktorima rizika tako da oni koji su u riziku znaju da treba da posete svog doktora porodične medicine u cilju pregleda.

Materijali za potrebe kampanje su razvijeni u saradnji sa nacionalnim zainteresovanim stranama, na osnovu povratnih informacija od predstavnika zajednice. Prof. dr Ilir Begolli, direktor Odeljenja za socijalnu medicinu, Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova je izjavio: „Na globalnom nivou, nezarazne bolesti su prepoznate kao sve veće zdravstveno pitanje, a poznato je da su dijabetes i hipertenzija dve najčešće nezarazne bolesti koje doprinose dugoročnim zdravstvenim komplikacijama i imaju značajan uticaj na kvalitet života pacijenata i njihovih porodica.

Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova smatra da jačanje zdravstvene edukacije i unapređenje zdravlja predstavlja prioritetnu oblast na Kosovu. Veoma smo srećni što smo započeli ovu kampanju jer kada ljudi shvate faktore rizika koji su povezani sa dijabetesom i hipertenzijom, biće u mnogo boljem položaju da preduzmu male korake koji mogu smanjiti verovatnoću pojave dugotrajnih zdravstvenih komplikacija ili čak sprečiti pojavu ove dve bolesti u potpunosti.“

Kampanja za televiziju i radio ce pokreti, zajedno sa bilbordima koji ce bice postavljeni u Mitrovici, Đakovici, Vučitrnu i Obiliću, plakati i informativni leci će biti dostupni u svim centrima porodične medicine, koje podržava projekat. Kampanja će se emitovati na nacionalnim i lokalnim televizijskim i radio mrežama do kraja aprila 2018.