Okrugli sto o integrisanoj zaštiti

Nakon međunarodne konferencije KDZZ-a „Kretanje ka integrisanoj zdravstvenoj zaštiti na Kosovu”, koja je održana tokom februara 2016, organizovan je okrugli sto sa glavnim zainteresovanim stranama u cilju njihovog informisanja o projektnim planovima i aktivnostima o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti i kako bi se opština  Kosovo Polje predstavila kao izabrana pilot opština za sprovođenje integrisane zdravstvene zaštite.

Učesnici okruglog stola bile su zainteresovane strane iz ključnih institucija  kao što su: Asocijacija kosovskih opština (AKO), Ministarstvo rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Direktor Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu (OZSZ), direktor Glavnog centra porodične medicine (GCPM) i direktor Centra za socijalni rad (CSR) u Kosovom Polju, Nacionalni institut za javno zdravlje (NIJZ), Centar za razvoj porodične medicine (CRPM), Udruženje za prava pacijenata na Kosovu (UPPK), „Save the Children“, Centar za kontinuirano obrazovanje medicinskih sestara (CKOMS), UNICEF, UNFPA, SZO, NVO-ovi (Health for all, Balkanski suncokreti i Handikos).

Okrugli sto je otpočeo uvodom u koncept integrisane zdravstvene zaštite u kontekstu Kosova, od strane međunarodnog stručnjaka dr Manfred Zahorka, direktora projekta KDZZ. Tokom diskusije učesnici su podržali izbor opštine Kosovo Polje kao pilot opštine, s obzirom na njihovu prethodnu saradnju sa ovom opštinom i dogovoreno je da će sledeći koraci biti uspostavljanje radne grupe na opštinskom nivou koja će predvoditi razvoj modela integrisane zdravstvene zaštite, a koji će se primenjivati u Kosovom Polju uz podršku projekta KDZZ.