KDZZ MODEL PAKETA USLUGA ZA UPRAVLJANJE NDC-ovima NASTAVLJA SE ŠIRITI

Na osnovu najboljih međunarodnih praksi i prema standardima SZO, KDZZ dizajnirani Paketi usluga (SP) za upravljanje nezaraznim bolestima (NCD) imaju za cilj poboljšanje kvaliteta primarne zdravstvene zaštite (PZZ) postavljanjem postupaka i alata za Glavne centre porodične medicine (GCPM) u opštinama koje su partneri u projektu. Uključuje potrebna sredstva za bolju zdravstvenu edukaciju ljudi koji su u riziku od dobijanja NCD-a ili one kojima je nažalost dijagnostfikovana hipertenzija ili dijabetes tip 2.

KDZZ projekat nastavlja da širi model SP-a unutar partnerskih opština. Tokom inicijalnog sastanka 19. marta, još četiri opštine (Gračanica, Obilić, Junik i Orahovac) bile su uključene u planove širenja za blisku buduću primenu i tako su se pridružile grupi ostalih osam opština partnera u projektu (Mitrovica, Đakovica, Vučitrn , Mališevo, Kosovo Polje, Lipljan, Drenica i Srbica) koje već sprovode SP u svojim ustanovama.