• O nama

Jedinica za sprovođenje projekta

 • Debra

  Rukovoditeljka ekipe – Debra Stevenson

  Debra je prvo radila u sektoru zdravlja na Kosovu od 2000-2006. Godine pre nego što se vratila u martu 2015. Godine ka rukovoditeljka ekipe tokom početne faze projekta KDZZ-A. Ona ima 15 godina iskustva kao visoki rukovodilac u nacionalnoj zdravstvenoj usluzi UK-a i od 2000. godine radila je sa vladinim, nevladinim i organizacijama civilnog društva u više od 20 zemalja kao Specijalistkinja zdravstvenog sistema u podršci svih pogleda ojačanja zdravstvenog sistema i reformi sektora zdravstva.  Njene oblasti ekspertize obuhvataju izgradnju kapaciteta upravljanja sektora zdravstva; poboljšanje pružanja usluga; razvoj zdravstvenih politika i sprovođenje; praćenje i procena; kao i upravljanje programa. Ona ima master na Menadžmentu i liderstvu zdravstvene i socijalne zaštite od Univerziteta Lidsa, UK.

  E-mail: debra.stevenson@aqhproject.org

 • QamileRamadani

  Zamenica rukovoditeljke ekipe – Dr. Qamile Ramadani

  Qamile is doktorka opšte prakse/epidemološkinja sa više od 30 godina radnog iskustva u zdravstvenom sektoru  na Kosovu i Albaniji. Imala je rukovodilačke pozicije u sedam  programa razvoja zdravstvenih i socijalnih usluga u zadnjih deset godina, gde se fokusirala na zdravstvene reforme i upravljanje zdravljem, statističkim reformama i pružanju decentralizovanih usluga.  Šta više imala je poziciju Direktorke Instituta za Javno zdravlje u region Mitrovice i stručne savetnice zameniku ministra za zdravlje. Qamile je uspešno pohađala kurseve obuke o decentralizaciji, reformi zdravstvenog sektora, održivog financiranja i poboljšanju kvaliteta u Školi Harvarda za javno zdravlje.

  E-mail: qamile.ramadani@aqhproject.org

 • GencYmerhalili

  Rukovodilac za Ishod 1 – Dr. Genc Ymerhalili

  Genc je rukovodilac ishoda 1 KDZZ Projekta. On je doktor porodične medicine i bivši direktor Centra za razvoj porodične medicine na Kosovu gde je imao ključnu ulogu u razvoju Programa obuke za razvoj porodične medicine, obuka koje je međunarodno akreditovana od strane Kraljevskog Koledža za doktore opšte prakse UK-a. Kraljevski Koledž dodelio mu je počasnu stipendiju u novembru 2016. godine.

  E-mail: genc.ymerhalili@aqhproject.org

 • Foto-1

  Rukovodilac za Ishod 2 – Dr. Bajram Maxhuni

  Bajram je specijalista porodične medicine sa skoro 20 godina radnog iskustva u upravljanju i koordinisanju razvojnih projekata i programa, uglavnom u porodičnoj medicini/Primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zdravlju majke, deteta i reproduktivnog zdravlja. Radio je sa brojnim međunarodnim NVO-ima kao i sa Agencijama UN-a i konsultantskim organizacijama. Kao Rukovodilac za ishod 2, Bajram je odgovoran za razvoj upravljačkih kapaciteta kod rukovodioca PZZ-a u 12 opština projekta.

  E-mail: bajram.maxhuni@aqhproject.org

 • ArianaBytyci

  Asistentkinja na projektu – Ariana Bytyci

  Ariana je prethodno radila u upravljanju i sprovođenju različitih projekata  finansiranih od strane UNDP-a i EU-a. Ona je zubarka koja je diplomirala na Univerzitetu Nju Jorka (NYU), dok ima Master u javno zdravlje Univerziteta u Prištini, u saradnji sa nekoliko univerziteta u EU kroz Tempus program. Tokom 2010. godine, bila je dio studija istraživanje  izvršene od strane NYU-Odeljenje za epidemiologiju i promociju zdravlja. Ariana je postala deo KDZZ projekta u aprilu 2016. godine, a ona podržava 3 Projektne ishode a takođe je uključena i u praćenje i evaluaciju. Ona je imenovana kontakt tačka za rodna pitanja projekta.

  E-mail: ariana.bytyci@aqhproject.org

 • 47032969_766286270376576_3467380716432523264_n

  Rukovoditeljka za Ishod – Dr. Elvira Rasimi

  Elvira je doktor opšte prakse i radila je 16 godina u različitim nacionalnim i međunarodnom organizacijama uključujući:  HandiKos; IOM; UNICEF/MoH; UNFPA; and Save the Children Kosovo. Tokom ovog vremena ona je sprovodila programe/projekte koje se tiču smetnji u razvoju, migracije, reproduktivno zdravlje i planiranje porodice, civilni registar. Ona je doprinela u izgradnji kapaciteta lokalnih NVO-a i vladinim akterima na pitanjima kao što su upravljanje slučajeva i ograničenim sposobnostima. Njeno iskustvo u radu sa NVO-ima RAE zajednice i marginalizovanih grupa je od posebne bitnosti u njenoj ulozi kao rukovoditeljka ishoda 2 KDZZ projekta.

  E-mail: elvira.rasimi@savethechildren.org

 • HyrijeRashiti

  Administratorka – Hyrije Rashiti

  Hyrije ima 17 godina iskustva u sprovođenju projekata i programa, uključujući i rad sa programima EU-a, USAID-a i DFID-a u sektor zdravstvene, socijalne usluge, obrazovanja i pravosuđa.  Ona je postala deo JUPa u novembru 2016. godine, a u njenoj ulozi kao administrator ona je odgovorna za upravljanje kancelarije projekta. Kao i za pružanje administrativne podrške ekipe JUP-a. Hyrije koordinira sve aranžmane za konsultante posetioce.

  E-mail: hyrije.rashiti@aqhproject.org

 • MM

  Financijska službenica – Alma Kabashi

  Alma se pridružila JUP-u kao službenica za finansije marta 2017. Ona ima 19 godina iskustva u finansijama i upravljanja budžetom, nedavno je radila sa USAID-om na Kosovu. Njeno prethodno iskustvo uključuje rad za UN u Demokratskoj Republici Kongo koja je usledila u periodu od 2 godine, gde je bila dobrovoljna službenica za finansije za misije UN-a u Sijera Leoneu. Kao službenica za finansije Alma podržava rrukovoditeljku ekipe KDZZ-a u svim pogledima rada koji se odnose na upravljanje projektnih finansija i  blisko sarađuje sa  višim računovođama KDZZ-a u švicarskim TPH u Baselu.

  E-mail: alma.kabashi@aqhproject.org

 • LirakKelmendi

  Službenik logistike i nabavke – Lirak Kelmendi

  Lirak je radio u oblasti logistike i nabavke od 2000. godine i ranije je radio sa organizacijama, uključujući i norveški Crveni krst, Care International i Save the Children. On se pridružio JUP-u aprila 2016. Osim što je odgovoran za nabavku za kancelariju JUP-a, Lirak također blisko sarađuje sa rukovodiocima  ishoda u svim aspektima logistike i nabavke za realizaciju projektnih aktivnosti.

  E-mail: lirak.kelmendi@aqhproject.org

 • SalihVehapi

  Službenik podrške –Salih Vehapi

  Salih podržava JUP kako bi se obezbedio da logistike i prevoz svih aktivnosti budu na mestu.  On je ranije radio sa Care Norveške i Save the Children i on se pridružio JUP-u  tokom početne faze projekta.

  E-mail: salih.vehapi@aqhproject.org