Planet e veprimit lidhur me pakon e shërbimit

  • IMG_1086
  • IMG_1086
  • IMG_1091
  • IMG_1093

Pasi që e kemi përfunduar Vlerësimin e Shpejtë në Qershor të vitit 2017  drejtorët e QKMF-ve të 4 komunave të pakove të shërbimeve kanë punuar me projektin e AQH-së për të shqyrtuar gjetjet e vlerësimit të shpejtë dhe për të identifikuar fushat që duhet përmirësuar. Secila komunë ka zhvilluar planet e tyre të veprimit, të cilat do të përdoren për të udhëhequr zbatimin e pakove të shërbimit për sëmundjet e Diabetit dhe Hipertensionit në komunat e tyre.