• Aktivitetet

Aktivitetet e fundit

  Dhjetor

 • IMG_1504

  Takimi me akterët për pakot e shërbimeve

  Në dhjetor të vitit 2017 është mbajtur një takim me akterë, me qëllim të informimit të tyre mbi zbatimin e pakos së shërbimeve. Gjatë takimit u ...

  MË SHUMË
 • 20171121_120827

  Shpërndarja e pajisjeve bazike të kujdesit parësor shëndetësor (KPSH)

  Gjatë javëve të kaluara, janë dorëzuar pajisjet bazike mjekësore për kujdesin parësor shëndetsor (KPSH), për 81 ...

  MË SHUMË
 • Nëntor

 • Photo 4

  Ofrimi i pajisjeve bazike të KPSH-së për 81 QKMF dhe QMF

  Që nga fillimi i këtij viti, projekti AQH ka qenë duke punuar për prokurimin e pajisjeve bazike të Kujdesit Primar Shëndetësorë për ...

  MË SHUMË
 • IMG_1469

  Punëtoria e dytë mbi kujdesin e integruar

  Në nëntor të vitit 2017, Dr. Viktoria Stein mbajti punëtorinë e dytë me anëtarët e grupit punues dhe akterët kryesor, me qëllim që të prezantoj ...

  MË SHUMË
 • 20171115_113349

  Ceremonia e hapjes së Qendrës së Mjekësisë Familjare (QMF) në Vushtrri

  Komuna e Vushtrrisë, me mbështetjen e donatorëve dhe autoriteteve të kujdesit shëndetësor në Vushtrri, ka ndërtuar ...

  MË SHUMË
 • Albania-Burrel 7 Nov do17 (002)

  Aktiviteti i përbashkët i “shqyrtimit kolegial” me projektin “Shëndeti për të gjithë” (Projekti HAP) në Shqipëri

  Nga data 5-8 nëntor të vitit 2017, projekti i AQH-së ka organizuar ...

  MË SHUMË
 • Tetor

 • photo 1

  Krijimi i fletë-notimit të komunitetit për komunën e Lipjanit

  Më 2 Tetor 2017, Paula Valentine, një eksperte ndërkombëtare nga Save the Children, ligjëroi  punëtorinë një ditore në Hotel ...

  MË SHUMË
 • Photo 1

  Konferenca e dytë rajonale mbi Edukimin Shëndetësor dhe Promovimin Shëndetësor – Promovimi dhe Edukimi Shëndetësor: Praktikat më të mira

  Konferenca, e organizuar nga Instituti Kombëtar i ...

  MË SHUMË
 • 01

  Sesionet mentoruese për menaxhim të cilësisë në 2 komunat e projektit

  Si pjesë e zbatimit të mjeteve për menaxhimin e cilësisë, pergjatë muajit mars dhe maj të vitit 2017 AQH ka organizuar ...

  MË SHUMË
 • IMG_6717

  Funksionalizimi i hapësirave për këshillim dhe edukim shëndetësor në 12 QKMF

  Së bashku me projektin AQH, drejtorët e 12 QKMF kanë identifikuar lokacionet për funksionalizimin e hapësirave ...

  MË SHUMË
 • Shtator

 • Untitled-1

  Shqyrtimi i menaxhimit të ankesave

  Parimi themelor i qasjes së projektit është që ndërveprimet e përmirësuara ndërmjet qytetarëve dhe shtetit mund të qojnë në përmirësimin e shërbimeve ...

  MË SHUMË
 • 25627249_743673742493668_646259767_n

  Modeli i Mbikëqyrjes Mbështetëse në 5 komuna

  Si pjesë e aktivitetit për përmirësimin e cilësisë, AQH ka mbështetur zhvillimin e Modelit të Mbikëqyrjes Mbështetëse së bashku me ...

  MË SHUMË
 • IMG_1223

  Mbështetja e Konferencës së 5-të Ndërkombëtare të Mjekësisë Familjare në Kosovë

  Projekti i AQH-së ka mbështetur Qendrën për Zhvillimin e Mjekësisë Familjare (QZHFM) rreth organizimit ...

  MË SHUMË
 • image-0-02-05-c9b366b490e602364cb435dff4db220a8a84bf4c5b67eff30a98a4bf14b22a04-V (3)

  Finalizimi i ciklit të parë të Projekteve të Përmirësimit të Cilësisë (PPC-të)

  Në shtator 2017, është përfunduar cikli i parë i Projekteve të Përmirësimit të Cilësisë (PPC-të). ...

  MË SHUMË
 • IMG_1086

  Planet e veprimit lidhur me pakon e shërbimit

  Pasi që e kemi përfunduar Vlerësimin e Shpejtë në Qershor të vitit 2017  drejtorët e QKMF-ve të 4 komunave të pakove të shërbimeve kanë ...

  MË SHUMË
 • IMG_5913

  Renovimi i Qendrave të Trajnimit të Mjekësisë Familjare

  Si mbështetje e vazhdueshme për Qendrën për Zhvillimin e Mjekësisë Familjare (QZHMF), projekti i AQH-së po bënë një rehabilitim të ...

  MË SHUMË
 • image-0-02-05-a0ac4d3dcbc01357be00febbf89fcefb7573b8f7711c79ecb7dfd769fa5fda6b-V

  Cikli i dytë i trajnimit për menaxhim

  Pas vlerësimit të ciklit të parë të trajnimit për menaxhim, cikli i dytë e trajnimit është duke u ofruar për 55 menaxherë të linjës së dytë (28 ...

  MË SHUMË
 • Photo 1

  Zhvillimi i modelit të kujdesit të integruar shëndetësor për Fushë Kosovën

  Projekti i AQH-së është duke punuar në pilotimin e një ndërhyrjeje të Kujdesit të Integruar në Komunën e ...

  MË SHUMË
 • IMG_1491

  Përfundimi i auditeve klinike

  Përgjatë muajve qershor dhe shtator të vitit 2017, AQH ka kontraktuar dy ekspertë vendorë për të mentoruar kordinatorët e cilësisë të 12 komunave të projektit ...

  MË SHUMË
 • Korrik

 • IMG_1021

  Grupi punues për pakon e shërbimeve

  Si pjesë e punës sonë të vazhdueshme për zbatimin e pakove të shërbimit, është krijuar një Grup Punues për të mbikëqyrur komponentët e ndryshëm të ...

  MË SHUMË
 • Untitled-1

  Inaugurimi i shërbimeve pediatrike në QKMF- Lipjan

  Mediat lokale nga Komuna e Lipjanit publikuan inaugurimin e shërbimeve pediatrike në kuadër të QKMF-së në Lipjan si pjesë e Projekteve të ...

  MË SHUMË
 • IMG_0993

  Takimi me Shoqatën e Diabetikëve të Kosovës

  Për shkak se projekti ka një interes të veçantë në përmirësimin e cilësisë së kujdesit ndaj diabetit, më 7 korrik 2017 ekipi i projektit AQH ...

  MË SHUMË
 • 1

  Tryeza e rrumbullakët për kujdesin e integruar shëndetësor

  Pas Konferencës Ndërkombëtare të AQH-së "Drejt një Kujdesi Shëndetësor të Integruar në Kosovë", të mbajtur në shkurt të ...

  MË SHUMË
 • Qershor

 • 1 AQH presentation at the 22nd WONCA Europe Conference in Prague, Czech Republic

  Pjesëmarrja e AQH-së në konferencën e 22-të të WONCA Europe në Pragë të Republikës Çeke

  Nga data 28 qershor deri me 1 korrik 2017 u mbajt Konferenca e 22-të e WONCA Europe në Pragë të ...

  MË SHUMË
 • Certification of training participants

  Certifikimi i pjesëmarrësve të trajnimit

  Si pjesë e trajnimeve të vazhdueshme për ngritjen e kapaciteteve të organizuara nga projekti AQH, të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit marrin ...

  MË SHUMË
 • 1

  Sesionet edukative me komunitetin për imunizim

  Duke pasur parasysh se projekti AQH synon të rrisë përdorimin e shërbimeve parësore shëndetësore nga të gjithë qytetarët e Kosovës duke ...

  MË SHUMË
 • 03

  Punëtoria a Auditimit Klinik

  Si pjesë e aktiviteteve të Rezultatit 2 për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë, u mbajt një punëtori e auditimit klinik për Koordinatorët e Cilësisë nga ...

  MË SHUMË
 • 1

  Vlerësim i aktiviteteve të komponentës/rezultatit 2 me pjesëmarrje

  Është mbajtur punëtoria me pjesëmarrje për të vlerësuar aktivitetet e rezultatit 2 të cilat janë zhvilluar gjer më tani ...

  MË SHUMË
 • photo 1

  Mbështetja e AQH-së për zhvillimin e Udhërrëfyesve dhe Protokoleve Klinike (UPK)

  Gjatë këtij viti projekti ka vazhduar të mbështesë Komitetin Kombëtar për Udhërrëfyes dhe Protokole ...

  MË SHUMË
 • Untitled-1

  Trajnim për ‘Komunikimin dhe Këshillimin’

  Gjatë muajit qershor të vitit 2017, konsulenti kombëtar – Dr.Yllzim Dyla i cili është një Master Trajner për Mjekësinë Familjare, ...

  MË SHUMË
 • Photo 1

  Trajnim mbi masat për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve

  Një nga rezultatet e Studimit i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor që është bërë nga projekti ka treguar se duhet forcuar ...

  MË SHUMË
 • photo 1

  Takimi me Trajnerët për Trajnerë (TT) për Trajnimin mbi Menaxhimin

  Pas përfundimit të ciklit të parë të Trajnimit mbi Menaxhimin, ku u trajnuan menaxherët e lartë dhe TT-të nga 12 Komunat e ...

  MË SHUMË
 • Maj

 • Support to PRAK

  Përkrahje për PRAK

  Që nga fillimi i projektit, projekti AQH ka punuar ngushtë me PRAK-un (Shoqatën e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë) marr parasysh që ata kanë rol të rëndësishëm ...

  MË SHUMË
 • Quality Management Training_10-12 May

  Trajnim mbi Menaxhimin e Cilësisë

  Trajnimi 3-ditor mbi Hyrjen në Menaxhim të Cilësisë, i cili është Moduli 6 i Trajnimit të Menaxhimit, u mbajt nga një ekspert ndërkombëtar, z. Calin ...

  MË SHUMË
 • Untitled-1

  Integrimi i Edukimit Shëndetësor / Promovimit Shëndetësor (ESh / PSh) si pjesë e Pakove të Shërbimeve

  Ekspertja ndërkombëtar, Paula Valentine nga Save the Children në Mbretërinë e Bashkuar, ...

  MË SHUMË
 • 1. Provision of basic equipment to implement HEHP activities

  Ndarja e pajisjeve për realizimin e aktiviteteve të Edukimit Shëndetësor/Promovimit Shëndetësor (ESH/PSH)

  Projekti AQH po punon ngushtë me 3 OJQ të cilat po realizojnë aktivitetet të edukimit ...

  MË SHUMË
 • Untitled-1

  Vlerësim i Shpejtë për zbatimin e Pakove të Shërbimeve

  Gjatë muajit maj dhe qershor të vitit 2017, dy konsulentë kombëtarë realizuan një vlerësim të shpejtë të kapaciteteve në ...

  MË SHUMË
 • AFTER_Minor infrastructure rehabilitation in MFMC in Obiliq

  Projektet për përmirësim të cilësisë (PPC)

  Projekti AQH vazhdon të punoj me komunat partnere me qëllim gjetjen e mënyrave për përmirësim të cilësisë. Pas trajnimit rreth aspekteve të ...

  MË SHUMË
 • photo 1

  Trajnimi për Pakot e Shërbimeve

  Gjatë muajit  maj dhe qershor të vitit 2017, Dr. Elmir Tarani, Master Trajner për KPSH, ka vazhduar të mbaj raunde të tjera të trajnimit mbi 'Prezantimin e ...

  MË SHUMË
 • 1

  Punëtoria me pjesëmarrje për Pakot e Shërbimeve

  Si pjesë e aktivitetit të projektit për mbështetjen e zbatimit të pakos së shërbimeve në 4 pilot komunat (Gjakovë, Mitrovicë, Vushtrri dhe ...

  MË SHUMË
 • 1. Training of PHC providers on Gender awareness and Social Inclusion

  Trajnimi i ofruesve të KPSH mbi ndërgjegjësimin gjinor dhe përfshirjen sociale

  Më 15 maj 2017, Master Trajneri për KPSH-në Dr. Fevzi Sylejmani ka mbajtur një trajnim mbi ndërgjegjësimin ...

  MË SHUMË
 • 1. AQH participation at 5th International Public Health Conference, Albania, 2017

  Pjesëmarrja e projektit AQH në Konferencën e 5-të Ndërkombëtare të Shëndetit Publik, Shqipëri, 2017

  Konferenca e 5-të Ndërkombëtare e Shëndetit Publik - "Përcaktorët e sjelljeve ...

  MË SHUMË
 • 1. AQH presentation at the 17th International Conference on Integrated Care in Dublin, Ireland

  Prezantimi i Projektit AQH në Konferencën e 17-të Ndërkombëtare mbi Kujdesin e Integruar në Dublin, Irlandë

  Pas Konferencës Ndërkombëtare të Kujdesit të Integruar në Prishtinë, organizuar ...

  MË SHUMË
 • Prill

 • 2. Managment Partnership Leadership training

  Trajnimi mbi menaxhimin, udhëheqjen (lidershipin) dhe partneritetin në KPSH

  Udhëheqësja e ekipit të projektit AQH, Debra Stevenson zhvilloi një trajnim 2-ditor mbi 'Menaxhimin, udhëheqjen dhe ...

  MË SHUMË
 • 1. Study visit on Complaint Mechanisms in Ankara, Turkey

  Vizitë studimore mbi mekanizmat e ankesave në Ankara, Turqi

  Me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë projekti AQH mbështeti një grup prej 8 pjesëmarrësish që të marrin pjesë në një ...

  MË SHUMË
 • Update meetings with Mayors from project municipalities1

  Takimet informative me kryetarët e komunave të projektit

  Në prill të vitit 2017 udhëheqësja e ekipit të Projektit AQH dhe zëvendës udhëheqësja e ekipit mbajtën një sër takimesh ...

  MË SHUMË
 • Mars

 • Development of HE_HP standards_2-3 march

  Zhvillimi i Standardeve të Edukimit/Promovimit Shëndetësor

  Në mars të viti 2016, Paula Valentine, eksperte ndërkombëtare nga organizata Save the Children nga Mbretëria e Bashkuar, ka punuar me ...

  MË SHUMË
 • Shkurt

 • ToT training on Gender awareness and Social Inclusion

  Trajnimi për Trajner lidhur me ndërgjegjësimin gjinor dhe përfshirjen sociale

  Dr. Leah Bohle, nga Swiss TPH, ka mbajtur një trajnim për personat e identifikuar si trajner potencial në modulet ...

  MË SHUMË
 • Integrated care conf_15 Feb 2017

  Konferenca ndërkombëtare: ‘Drejt një Kujdesi Shëndetësor të Integruar në Kosovë’

  Konferenca ndërkombëtare e mbajtur me 15 shkurt prezantoi para pjesëmarrësve konceptin e kujdesit të ...

  MË SHUMË
 • Workshop with Expert Panel Moving Towards Integrated Care in Kosovo

  Punëtoria me panelin e ekspertëve: ‘Drejt një Kujdesi Shëndetësor të Integruar në Kosovë’

  Agjenda e punëtorisë së datës 16 shkurt ishte dizajnuar në atë mënyrë që akterët kyç nga ...

  MË SHUMË
 • Training on Continuous Quality Improvement

  Trajnimi mbi përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë – Mekanizmat e jashtëm dhe të brendshëm

  Si pjesë e programit tonë të trajnimit mbi menaxhimin e cilësisë, Dr. Manfred Zahorka nga ...

  MË SHUMË
 • Service package training

  Trajnimi mbi pakot e shërbimeve

  Gjatë muajit shkurt dhe mars të vitit 2017, Dr. Elmir Tarani, Master Trajner për KPSH, ka mbajtur një sërë sesionesh trajnuese mbi ‘Parimet e pakove të ...

  MË SHUMË
 • Module 1_Management Training Programme

  Moduli 1 Programi i trajnimit për menaxhim– Menaxhimi financiar

  Patrick Hanlon nga Swiss TPH e ka realizuar modulin e parë të programit të trajnimit për menaxhim të AQH-së në shkurt të vitit ...

  MË SHUMË
 • International Procurement of Basic PHC Equipment

  Prokurimi ndërkombëtar i pajisjeve esenciale të KPSH-së

  Me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të KPSH-së, Projekti AQH siguron pajisjet esenciale të KPSH-së për të gjitha ...

  MË SHUMË
 • Janar

 • How-to-plan-successfully_1

  Si duhet planifikuar me sukses: Përcaktimi i prioriteteve, caktimi i burimeve dhe planifikimi i projektit strategjik

  Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve planifikuese të drejtorëve të DSHMS-ve ...

  MË SHUMË